Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası (TCK m. 79)

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası (TCK m. 79)

Göçmen Kaçakçılığı Suçu seçimlik hareketli suçlardan biridir. Seçimlik hareketli bir suç olarak kanunda yer bulan bu suç kapsamında maddi menfaat sağlama amacı güdülür. Maddi menfaat sağlama amacı güdülmesinin yanı sıra genellikle suç örgütleri ile hareket edildiği görülmektedir. Göçmenler başka ülkelere kaçırılmak üzere suç örgütlerinden yardım alınarak zarara uğratılmakta bu suça bağlı olarak ölüm ve yaralanmalar oluşabilmektedir.

Göçmenler yasal olmayan yollarla ülkeye sokulmakta ve bunun sonucunda doğrudan ya da dolaylı yollardan maddi menfaat temin edilmektedir. Yabancı kişinin ülkeye sokulması, ülkede kalmasının sağlanması, Türk vatandaşlarının veya yabancıların ülke dışına çıkmasına imkan yaratılması seçimlik hareketli suç kapsamında yer alır.

Türkiye’ye yasal yollardan giren fakat sürekli oturum izni olmayan kişilerin de ülkede kalmaları sağlandığı takdirde suç işlenmiş olur. Suçta manevi unsur, doğrudan ya da dolaylı yollardan maddi bir yarar sağlama maksadının ortaya çıkmasıdır.

Bu maksat ortaya çıktığı takdirde suç oluşması için yeterli olurken menfaatin elde edilip edilmediğine bakılmaz. Göçmen kaçakçılığı suçu bir örgüt faaliyeti kapsamında işlendiği takdirde verilen cezada artış söz konusu olur. Suç tüzel kişi tarafından faaliyetleri kapsamında işlendiğinde tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirlerine hükmolunmaktadır.

Göçmen kaçakçılığı suçu dolayısıyla başlatılan soruşturma ve yürütülen kovuşturma evrelerinde uzman bir ceza avukatından hukuki destek almak, bu süreçte adilane bir ceza yargılama yapılması ve hak kayıplarının önlenmesi bakımından faydalı sonuçlar verecektir. Türk Ceza Kanunu m.79 madde metni şu şekildedir:

(1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,

Kişi, beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 22/7/2010 – 6008/6 md.) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.2425

(2) (Ek fıkra: 22/7/2010 – 6008/6 md.) Suçun, mağdurların;

a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,

b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,

hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.(23)

(3) (Değişik:6/12/2019-7196/56 md.) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikteişlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır.

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

TCK 79 Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Türk Ceza Kanunu m. 79 uyarınca Göçmen Kaçakçılığı suç olarak kabul edilirken buna yönelik cezaların ne olduğu açıklanır. Yasal olmayan yollar kullanılmak sureti ile ülkeye doğrudan ya da dolaylı yollardan bir yabancının sokulması ve ülkede kalmasının sağlanması yaptırıma tabidir.

Bir yabancı veya Türk vatandaşının yurt dışına çıkması için imkan sağlayan kişi suçu teşebbüs aşamasında bıraksa dahi cezalandırılır. Yukarıda sayılan her iki durumda suç işleyen ya da işlemeye teşebbüs edenlere 5-8 yıl aralığında ceza verilir. Ayrıca 1000 günden 10.000 güne kadar da adli para cezası uygulanır.

Suç işlendiğinde mağdurların hayatı tehlikeye girerse ya da onur kırıcı bir muameleye maruz kalırlarsa verilen cezada artışa gidilirken 2/3 oranında artış uygulanır. Suç birden fazla kişi tarafından işlendiğinde yarı oranda ceza artışı olur. Bir örgüt faaliyeti kapsamında işlenirse yarıdan bir kata kadar artış olur. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin göçmen kaçakçılığı suçu hakkında vermiş olduğu 22.06.2021 tarihli kararı şu şekildedir:

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemenin kabul ve uygulamasına göre bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan tebliğnamedeki bozma görüşü benimsenmemiştir.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar …, …, …, … ve …’ in göçmen kaçakçılığı suçları ile sanıklar …, … ve …’ in öldürme eylemlerinin sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde göçmen kaçakçılığı suçlarının niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık … hakkında göçmen kaçakçılığı ve olası kastla öldürme (13 kez) suçundan elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı, gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık … müdafinin sübuta, ceza miktarına,sanık … müdafinin sübuta ve ceza miktarına, sanık … müdafinin sübuta, eksik incelemeye yönelen, sanık … ve … ‘ in bir sebebe dayanmayan, Cumhuriyet Savcısının sanık …’ ın suçlarının sübuta erdiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

A) Sanık … hakkında göçmen kaçakçılığı ve olası kastla öldürme (13 kez) suçundan kurulan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

B) Sanıklar …, …, …, …, … hakkında göçmen kaçakçılığı, sanıklar …, …, … hakkında bilinçli taksirle öldürme suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde,

1- Sanıklar …, …, …, … ve … hakkında göçmen kaçakçılığı suçlarından kurulan hükümler yönünden ,

Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanıkların maktüller ve mağdurları yurt dışından ülkemize soktukları hususunda maddi bir delil bulunmadığı ancak ülkemize yasal olmayan yollardan giren maktül ve mağdurlar ile … ilinden Yunanistan’ a götürülmek üzere maddi bir menfaat karşılığında anlaştıkları, bu anlaşma doğrultusunda mağdurlar ve maktüllerin kapalı bir tır ile … ilinden hiç mola vermeksizin İstanbul’ a getirildikleri, İstanbul da Furkan çiftliğine getirildikleri sırada maktüllerin vefat etmiş olduklarının anlaşılması üzerine sanıklardan …’ in olayı kolluk kuvvetlerine haber vermesi ile sanıkların eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşılması karşısında, sanıklar …, …, …, … ve …’ nun 5237 sayılı TCK’nın 79/1-a-son, 35 ve 43. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi,

2- Sanıklar …, … ve … hakkında bilinçli taksirle öldürme suçlarından kurulan hükümler yönünden,

Dosya kapsamına göre, mağdur göçmenler ile maktul göçmenleri aynı yolla …’a getirip, … gölünün karşısına geçirip buradan plakası tespit edilemeyen bir tıra doldurarak 17-18 saatlik durmaksızın süren yolculuk neticesi sanık …’ e ait Furkan çiftliğinin yakınlarındaki olay yerine getirdikleri, tırı durdurup arka kapılarının açıldığında bitkin haldeki göçmenlerin tırdan indikleri, ancak tırın dorsesinin gerisinde kalan maktul göçmenlerin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg ihtisas Dairesinin otopsi raporlarına göre kapalı ortamda havasız kalmaya bağlı asfiksi sonucu hayatlarını kaybettikleri, tırdan inen mağdur göçmenlerin sanık …’ in çiftliğine doğru koştukları, bu sırada sanıklar … ve …’in çiftlikte bulundukları ve tırla getirilen göçmenlerin bir kısmının ölmüş olması nedeniyle sanık …’ nun olay yerinden kaçtığı, sanık …’in ise polisi arayarak ölenlerin olduğunu bildirdiği, kaçak göçmenleri getiren tırla birlikte sanıklar …, … ve … ‘ nin olay yerinden kaçtıkları anlaşılan olayda, Sanıklar …, … ve …’ nin, göçmen maktüllerin ölebileceklerini öngörebilir durumda bulunmaları nedeniyle, olayda olası kastla hareket ettiklerinin kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden; maktüllere yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı (13 kez) TCK’ nın 81, 21/2. maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin, kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, CMUK 326/son maddesi gereğince ceza miktarı yönünden sanıkların kazanılmış haklarının korunmasına, 22/06/2021 gününde oybirliği ile karar verildi.

22/06/2021 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı …’ın huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık … müdafii Avukat … yokluğunda 24/06/2021 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Şartları ve Sebepleri

Dünya genelinde göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik sebeplerin varlığı dikkat çekmektedir. Bu nedenle yasalar aracılığı ile suçun önlenmesi, suç işlenmesi durumunda faillerin cezalandırılması amacı güdülmektedir. İnsanların bulundukları ülkeleri terk etmelerine sebep olan olaylar çeşitli ve benzerdir.

Dünya ülkeleri arasındaki yaşam standartlarının farklı olması, üçüncü dünya ülkelerinde yaşanan ekonomik problemler, iç savaşlar, baskıcı rejimler, coğrafi şartlardaki olumsuzluklar insanları daha iyi koşullarda yaşamak için bulundukları ülkelerden ayrılmaya teşvik etmektedir.

Bireylerin ekonomik, toplumsal ya da siyasi sebepler nedeni ile bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesi göç olarak tanımlanmaktadır. Yasadışı şekilde gerçekleşebilen göç yasal yollarla da mümkündür. Türkiye’de göçmen kaçakçılığı suçunun yaygın olarak işlendiği görülürken ülkenin jeopolitik konumu, sınırlarında yer alan ülkelerin durumu bunda etkili olan önemli bir unsurdur.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve İnsan Kaçakçılığı Suçu

İnsan kaçakçılığı suçu ile göçmen kaçakçılığı suçu birbirine karıştırılan iki ayrı suç tipidir. İki suç tipinin işlenme biçimleri, ortaya çıkma nedenleri, korunan hukuki menfaat açısından benzer yanları vardır. Her iki suçta faillerin amacı maddi çıkar elde etmektir.

Göçmen kaçakçılığı suçunda elde edilen maddi menfaat mağdurun mal varlığı üzerinden olurken insan kaçakçılığı suçunda zorla çalıştırma, esir etme, fuhuşa sürükleme gibi sonuçlarla karşılaşılır. İki suç tipinin konusu aynıdır ve insandır. Yabancı kişiler genellikle suçun mağduru olmaktadır. Göçmen kaçakçılığında ve insan kaçakçılığında mağdurların bir yerden başka bir yere sevk edilmesi söz konusudur.

Organize suçlar işleneceği zaman bu iki suç tipi uygun ortam yaratmaktadır. Bu suçlar işlendiği takdirde mağdurun temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı görülür. İnsan kaçakçılığı suçuyla ilgili olarak mağdurda oluşacak onura ve özgürlüğe saldırının boyutu daha büyüktür. Göçmen kaçakçılığı suçunda mağdurun yanı sıra devletin de politikaları korunur.

Devletin sınır güvenliği, istihdam ve göç politikalarının korunması için kanuna gerek duyulur. İnsan ticareti suçunda insan onuru ve özgürlüğünün korunması söz konusu olur. Ayrıca göçmen kaçakçılığı suçunda rıza söz konusudur. Göçmen rıza gösterdiğinde devletin sınır politikalarını ihlal eden bir suçlu pozisyonundadır. Bu suçla ilgili fayda sağlayacak olanlardan biri de mağdur sıfatına haiz olan göçmendir.

İnsan kaçakçılığı suçunda rıza yoktur. İnsan kaçakçılığı suçu için iradi bir hareketten söz edilemeyeceğinden cezai sorumluluk da bulunmaz. Göçmen kaçakçılığı suçu işlendiğinde başka bir ülkeye sevk edilen göçmenler hedef ülkeye vardıklarında suç sona erer. İnsan kaçakçılığı suçunda ise sömürüde devam söz konusudur.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Şartları

Göçmen kaçakçılığı suçu şartları oluştuğu takdirde kanun tarafından fail ya da failler cezalandırılır. Suçun oluşmasında maddi menfaat elde etme amacı güdülmesi yeterli olurken maddi menfaatin elde edilmiş olup olmadığına bakılmamaktadır.

  • Vatandaş olmayan bir yabancı ülkeye sokulmuş olmalıdır.
  • Ülke vatandaşı ya da yabancı bir kişinin ülke dışına çıkarılması söz konusu olmalıdır.

Yukarıdaki fiiller yasal olmayan yollarla gerçekleşmeli ve doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin edilmesi amaçlanmalıdır. Maddi menfaatin ortaya çıkması şart değildir. Amaçlanması yeterlidir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Unsurları

Göçmen kaçakçılığı suçunda fail herkes olabilir. Maddi menfaat temin etmek üzere hareket eden ve doğrudan ya da dolaylı yollarla bunu gerçekleştirmeyi amaçlayan herkes yasa dışı yolları kullanmak sureti ile bu suçu işleyebilir. Bu suçta mağdur; toplum, devlet, uluslararası toplumdur. Ülkeye giriş ve çıkışlarda ve ülkede kalmak için geçerli olan mevzuat hükümleri ve kurallar suçun konusunu oluşturur.

Suçun maddi konusu yasadışı yollarla ülkeye sokulan, bulundurulan veya çıkarılan kişilerdir. Bu suçta fail değil suçun konusu olarak değerlendirilirler. Fiil ise bir yabancının ülkeye sokulması, ülkede kalmasının sağlanması, Türk vatandaşı ya da bir yabancının yurt dışına çıkmasına olanak yaratılmasıdır.

Suçta maddi unsur olarak kabul edilen eylemler yasa dışı yollarla gerçekleşmiş olmalıdır. Kasten işlenebilen bu suç taksirle işlenememektedir. Menfaat elde etmek suçun manevi unsurudur. Maddi menfaatin doğrudan ya da dolaylı olarak elde edilmiş olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Cezası

Göçmen kaçakçılığı suçu temel hali ile işlendiği takdirde 3-8 yıl aralığında hapis cezası uygulanır. 10.000 güne kadar da adli para cezası öngörülür. Adli para cezası hapis cezası ile uygulanır ve seçimlik olmamaktadır.

Suç nitelikli olarak işlendiğinde ise suçun mağdurlarının hayatı tehlikeye girmişse  ya da onur kırıcı bir muamele söz konusu ise ceza yarıdan 2/3’e kadar artar. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlarda verilen ceza yarı nispette artmaktadır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Nitelikli Haller

Göçmen kaçakçılığı suçunda nitelikli haller söz konusu olduğunda suçun mağdurunun hayatının tehlikeye satılmış olması  ya da onur kırıcı bir muameleye maruz kalması gerekir. Örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen suçlar da nitelikli olarak kabul edilir. Suç nitelikli olarak işlendiğinde verilen cezada artışa gidilir.

HAGB, Adli Para Cezası, Erteleme

Göçmen kaçakçılığı suçu sebebi ile bir yıl ve altında ceza verildiğinde adli para cezasına çevrilebilir. Koşullar oluştuğunda bu suça istinaden erteleme kararları da uygulanabilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması yani HAGB kararları şartların oluşması durumunda uygulanabilmektedir.

Uzlaşma, Etkin Pişmanlık, Şikayet Süresi, Görevli Mahkeme

Ceza davalarına konu olan suçlarda takip şikayete bağlı değilse savcılık tarafından re ’sen soruşturma başlatılır. Göçmen kaçakçılığı suçu da takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Bu suçun mağduru toplum ve devlet olurken toplum zarar gördüğünde savcılık kamu davası açmak sureti ile hareket eder. Kamu davaları ceza davası niteliğine sahiptir.

Göçmen kaçakçılığı suçu işlendiğinde savcılık makamı haber alır almaz kendiliğinden soruşturma başlatır. Yeterli suç şüphesinin varlığı halinde de iddia makamı olarak kamu davası açarak kamunun haklarını korur. Savcılık soruşturma açarak bir iddianame düzenler. Bu iddianame uyarınca da mahkemede dava açılır. Göçmen kaçakçılığı suçu için dava zamanaşımı 15 yıl olarak düzenlenmiştir.

Göçmen kaçakçılığı suçunda mağdur toplum ve devlettir. Bu suçta uzlaşma hükümleri uygulanmamaktadır. Kanun göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik olarak etkin pişmanlık hükümlerine de yer vermemektedir. Göçmen kaçakçılığı suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Yargıtay Kararları

Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin vermiş olduğu 01.11.2018 tarihli kararı şöyledir:

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz isteminin sanık … hakkında 17/03/2013 ile 31/03/2013 tarihli göçmen kaçakçılığı ve sanık … … hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, göçmen kaçakçılığı suçlarından verilen beraat kararlarına yönelik olduğu belirlenmekle, koşulları bulunmadığından duruşmalı inceleme isteminin reddine karar verilerek, dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre, dosya kapsamında gerçekleştirilen 10 göçmen kaçakçılığı eyleminin her biri için TCK’nın 61. maddesindeki ölçütler değerlendirilerek farklı oranlarda teşdit yapılmasına ve sanık …’ın üzerine atılı göçmen kaçakçılığı suçundan beraatine yönelik olarak toplanan delillere göre Mahkemenin gerekçe ve uygulaması yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki sanıklar …, …, …, …, … ve … hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan aynı gerekçelerle farklı oranlarda teşdit yapılarak TCK’nın 3 ve 61. maddelerine aykırı hareket edildiğine ve sanık …’ın göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak ettiğine dair düşünceye katılınmayarak, yapılan incelemede;

1- Sanık … hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve göçmen kaçakçılığı suçlarından ve sanık … hakkında 17/03/2013 ile 31/03/2013 tarihli göçmen kaçakçılığı suçlarından kurulan hükümlerin temyizinde;

Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye kısmen uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

2- Sanık … hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme ve göçmen kaçakçılığı, sanıklar …, …, …, …, …, … hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve göçmen kaçakçılığı, sanık … hakkında 27/05/2013 tarihli göçmen kaçakçılığı, sanıklar … ve … hakkında göçmen kaçakçılığı suçlarından kurulan hükümlerin temyizinde;

Sanık …’a yükletilen suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme ve göçmen kaçakçılığı, sanıklar …, …, …, …, …, …’e yükletilen suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve göçmen kaçakçılığı, sanık …’e yükletilen 27/05/2013 tarihli göçmen kaçakçılığı, sanıklar … ve …’a yükletilen göçmen kaçakçılığı eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,

Sanıklar … ve … hakkında 08/05/2013 tarihli göçmen kaçakçılığı suçundan neticeten 3 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası tayini yerine 3 yıl 16 ay hapis cezasına hükmolunmuş ise de aleyhe temyiz olmadığından; TCK’nın 53/1-b maddesinin, Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda infaz evresinde resen uygulanabileceğinden, sanık … hakkında 13/04/2013 tarihli göçmen kaçakçılığı suçundan TCK’nın 37/1. ve 220/5. maddeleri delaletiyle TCK’nın 79/1-b, 79/3, 62/1. maddeleri uyarınca hükmolunan 125 gün adli para cezasının TCK’nın 52/2. maddesi gereğince bir tam gün karşılığı takdiren 40TL’den hesap edilirken sanığın cezası eksik hesaplanarak 2500 TL olarak belirlenmiş ise de, netice ceza 5000 TL adli para cezası olarak doğru belirlendiğinden bu hususun mahallinde düzeltilebileceğinden, bozma yapılamayacağı,

Anlaşıldığından, sanıklar …, …, …, …, …, …, … müdafiileri, sanık … ve müdafii, sanıklar …, …’ün ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

3-) Sanıklar … ve … hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve göçmen kaçakçılığı, sanık … hakkında göçmen kaçakçılığı, sanıklar …, … hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme, sanık … hakkında 03.06.2013 tarihli göçmen kaçakçılığı, sanık … hakkında 13/04/2013 tarihli göçmen kaçakçılığı suçlarından kurulan hükümlerin temyizinde ise;

A- Sanıklar … ve … hakkında yöntemince savunmaları alınmaksızın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve göçmen kaçakçılığı suçlarından mahkumiyet kararları verilmesi,

B-Sanık …’ın diğer sanıklarla iştirak halinde göçmen kaçakçılığı eylemini işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve cezalandırmaya yeterli delillerin neler olduğu açıklanmadan, CMK’nın 230/1-b maddesine aykırı olarak, tek başına yeterli olmayan diğer sanık … ile yaptığı kabul edilen telefon görüşmesinden sanık …’in “göçmenlerin yurtdışına götürülmek üzere gönderildiğini bilmemesinin mümkün bulunmadığı” şeklindeki varsayıma dayalı yetersiz gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,

Kabule göre ise;

a) 5237 sayılı TCK’nın 220. maddesinin 7. fıkrasının “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.” hükmünü ihtiva ettiği, sanıklar … ve … hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme suçundan kurulan hükümlerde; tüm dosya kapsamına göre sanıkların eylemlerinin nitelikleri göz önüne alınarak, TCK’nın 220/7 maddesinin ikinci cümlesi uyarınca orantılılık ilkesi ile hak ve nesafet kuralları da gözetilerek indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

b) Göçmen kaçakçılığı suçunu işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüt yapısına dahil olmayan sanıklar …, …, … haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan tayin olunan cezalarda TCK’nın 79. maddesinin 3. fıkrası uyarınca arttırım yapılması,

Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısı, sanıklar …, …, sanıklar …, …, …, … müdafiilerinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye kısmen uygun olarak, sanıklar … ve … yönünden başkaca yönleri incelenmeksizin, sanıklar …, …, …, …, … yönünden diğer nedenler yerinde görülmeksizin, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01/11/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmek üzere yasal olmayan yollar kullanılarak ülkeye yabancı kişilerin sokulması, ülke vatandaşlarının ya da yabancı kişilerin başka bir ülkeye çıkarılması göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturur. Bu suç seçimlik hareketli suçlar arasında yer alır ve toplumu zarara uğratır. Suçun oluşması sırasında menfaat etme amacının oluşması yeterlidir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Hangi Mahkemede Görülür?

Göçmen kaçakçılığı suçu ile toplum zarara uğrar. Aynı zamanda devlet de zarar görür. Bu suç takibi şikayet bağlı olmayan suçlar arasında yer alır ve savcılık re ’sen soruşturma başlatır. Asliye Ceza Mahkemesi de suçun görüldüğü mahkemedir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Cezası Nedir?

Göçmen kaçakçılığı suçu için verilen cezalar basit ve nitelikli hallere göre değişiklik göstermektedir. Basit hali ile işlendiğinde 3-8 yıl hapis cezası verilir. 10.000 güne kadar da adli para cezası verilebilmektedir. Nitelikli olarak işlenen suçlarda ise verilen ceza yarı oranda ya da 2/3 oranında artar. Suç örgüt faaliyetleri kapsamında işlendiğinde ya da yurt dışına çıkarılan kişiler için ölüm ve yaralanma söz konusu olduğunda suçun nitelikli hallerinden söz edilmesi gerekir.