Cinsel İftira Mağdurları Hangi Hukuki Haklara Sahiptirler?

Cinsel İftira Mağdurları Hangi Hukuki Haklara Sahiptirler?

Cinsel suçlar ortaya çıktığında fail ve mağdur arasında herhangi bir tanıklık olmadan gerçekleşme ihtimali yüksek olur. Bu sebeplerle de cinsel suçlara yönelik mağdur beyanlarında bazı koşulların sağlanması durumunda beyanın suçu ispatlama değeri diğer delillere kıyasla farklı tutulur.

Yargıtay bu konuda mağdur beyanını koşulların varlığına bakarak üstün tutar. Cinsel suçlarda beyan delili, belge delili, belirti delili suçun ispatı açısından önemli olur. Mahkeme bu delillere dayanarak konuyu ele alır.

Cinsel iftira suçu hukuka aykırı fiilin isnadı ile ortaya çıkar. Cinsel iftira suçuna maruz kalan kişi hukuka aykırı bir fiille isnad edildiğinde haklarının neler olduğunu bilmek ister. İftira suçuna yönelik konu hukuka aykırı fiildir. Mağdura isnad edilen fiil bir suç oluşturmak zorunda değildir.

Cinsel iftira suçu işlendiğinde haksız yere iftiraya uğradığını düşünen kişi savcılığa şikâyette bulunur. Savcılık da bu durumda soruşturma başlatır. Savcılığın başlatacağı soruşturma kapsamında iddianame hazırlanarak kamu davası açılacaktır. Kamu davasının açılabilmesi için de savcılığın suç şüphesini oluşturacak yeterli delile ulaşması gerekir.

Cinsel iftiraya maruz kalan kişinin maddi ve manevi tazminat davası açabilmesi de söz konusudur. Cinsel iftira mağduru hukuki haklarını kullanmak sureti ile yol alabilir. Bu durumda mahkemeye müracaat etmesi gerekir.

Cinsel iftara suçu sebebiyle cezai sürece taraf olan kişilerin yetkin ve başarılı bir ceza avukatından yardım alması, sürecin olumlu seyri ve hak kaybının önlenmesi adına faydalı olacaktır.

Cinsel İftira Suçu Nedir?

Kişi kendisine isnad edilen hukuka aykırı bir fiil nedeni ile iftiraya uğrayabilir. Hukuka aykırı fiilin isnad edildiği durumlarda bu fiilin mutlaka bir suç oluşturmasına gerek olmaz. İdari yaptırım ya da disiplin yaptırımını gerektiren fiiller de iftira suçuna konu olabilir.

İftira suçu herkes tarafından işlenebilir. Kişiye yöneltilmesi gereken hukuka aykırı fiil sırasında suç isnad edilen kişinin açıkça belli olmasına da gerek olmaz. Bu kişinin araştırmaya dayalı olarak kimliğinin belirlenebilmesi yeterli görülür.

Cinsel iftira suçunu işleyen fail bir fiil isnad ettiğinde bu fiil hiç işlenmemiş olabilir. Bunun yanı sıra isnad edilen fiil işlenmiş de olabilir fakat bu fiili işleyen kişi kendisine suç isnad edilen kişi olmayabilir.

Kendisine hukuka aykırı fiil isnad edilen kişi bu fiili işlemiş olabilir fakat iftira suçunu işleyen kişi hukuka aykırı fiili işleyene karşı verilecek yaptırımı artırmak için eklemeler yapmak sureti ile olayı değiştirebilir. Bu haller de iftira suçunun oluşmasına sebep olur.

Cinsel iftira suçu doğrudan kastla işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşumunda doğrudan kast yeterli görülmez. Cinsel iftira suçunu işleyen kişinin fiil isnad ettiği kişiye yönelik şikayetini gerçekleştirmiş olması gerekir. Cinsel iftira suçunda failde özel bir kastın varlığının olması gerekir.

Cinsel İftira Suçu Şikâyet

Cinsel iftira suçu şikâyet hakkı kullanıldığında ortada gerçek bir maddi olayın varlığına gerek duyulmaktadır. Olayın gerçekliği yönünde olguların varlığına bakılır. Maddi bir olay veya olgudan söz edilemediği durumlarda şikâyet hakkı da olmayacaktır.

Şüpheye sebep olacak ciddi bir nedene dayanılmaz ise veya soyut bir düşünceye dayanmak sureti ile ihbar gerçekleştirildiğinde cinsel iftira suçu işlenmiş olur. Bu suç şikâyete tabi olmayan suçlar arasında yer alır.

Bu suçlar savcılığın resen soruşturma başlatma yetkisi alanı içinde olan suçlardan biridir. Kişi masum olmasına rağmen cinsel iftira suçuyla isnad edildiğinde savcılık kimliği kullanılan kişi hakkında bilgi sahibi olur olmaz inceleme başlatabilir.

Cinsel iftira suçu işleyen kişinin şikâyet hakkını kullandıktan sonra şikayetinden vaz geçmesi suça yönelik soruşturmanın sonlanmasına neden olmaz. Bu suçun işlendiğine dair bir inceleme başlatıldığında savcılık dava sonuna kadar yargılamaya iddia makamı sıfatı ile dahil olur.

Savcılığın açacağı dava yeterli suç şüphesi hasıl olduğunda kamu davası olma niteliğini taşır. Bu davalarda şikâyetin sonlanması kamu davasının düşmesine neden olmamaktadır. Savcılık soruşturma aşamasında yeterli suç şüphesi oluştuğuna dair delil bulamadığı takdirde ya da kovuşturmanın imkânsız olduğu durumlarda kovuşturmaya yer olmadığına dair KYOK verebilir.

Cinsel İftira Suçu Dava Zamanaşımı

Cinsel iftira suçu için kanunda öngörülen dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu suç işlendiğinde suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açılmalıdır. İftira suçlarında basit ve nitelikli hallere göre verilen ceza sürelerinde değişiklik olur.

Cinsel iftira suçu nitelikli olarak işlenebilen bir suçtur. İftira suçunda basit hal söz konusu olduğunda verilen cezalar 1-4 yıl aralığında hapis cezası olur. Sanığın delilleri uydurmak sureti ile mahkemeyi yanıltması halinde ise suça yönelik ceza belirlenirken yarı oranda artışa gidilir.

Kendisine iftira atılan kişi bu iftira sebebi ile tutuklandığında, göz altına alındığında ve suçsuz olduğu anlaşılırsa iftirayı atan kişiye verilecek ceza yarı oranda artar. İftira suçuna maruz kalan kişinin müebbet hapis cezası alması durumunda cinsel iftira suçunu işleyen kişiye 20-30 yıl aralığında hapsi cezası verilebilmektedir.

Cinsel İftira Mağdurlarının Hukuki Hakları Nelerdir?

Cinsel iftira mağduru hukuki haklar bakımından öncelikle suç duyurusunda bulunabilir. Cumhuriyet savcısına yapılacak suç duyurusu soruşturma başlatılabilmesi için yeterlidir. Savcılık suç duyurusunu müteakip olay hakkında araştırma yapmaya başlar. Delilleri topladıktan sonra da bir iddianame hazırlayarak kamu davası açar.

Cinsel iftira suçu mağduru maddi ve manevi tazminat davası da açabilir. Maddi tazminat davası ile iftiraya uğrayan kişi malvarlığında oluşan azalmaya bağlı olarak talepte bulunabilir. İftira mağduru yaşadığı elem ve kederin sonuçları bakımından da manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Maddi tazminat davası açıldığında maddi tazminatın miktarı belirlenirken kişilerin maddi durumları dikkate alınır. Ortaya çıkan zararın boyutları, paranın satın alma gücü, somut olay açısından durum değerlendirmesi yapılarak tazminat miktarına karar verilir. Tazminat davaları kişisel zenginleşmeye sebep olmayacak biçimde sonuçlandırılır.

Cinsel iftira suçuna maruz kalanın haklı olduğunun anlaşıldığı durumlarda suçu işleyen kişiye hapis cezası verilir. Verilecek hapis cezasının süresi de somut olaya bağlı olarak değişebilir.

Cinsel İftira Suçu Yargıtay Kararları

Yargıtay 8. Ceza Daire’sinin iftira suçuna ilişkin 26.09.2019 tarihli kararı şu şekildedir:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

İftira suçunun oluşabilmesi için; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesinin gerektiği; somut olayda, sanığın aşamalarda değişmeyen savunması, tanık olarak ifadelerine başvurulan … ve …’un, cinsel taciz olayının yaşandığı dönemde okul öğrencilerinin rehberlik servisine sürekli gidip geldiklerini gördüklerini; …’nun ise, okul müdürü hakkındaki cinsel taciz iddialarının doğru olmadığı yönünde katılanın öğrencilere telkinde bulunduğunu bizzat öğrencilerden duyduğunu belirtmesi karşısında, maddi vakalara dayanan sanığın şikayet ve beyanlarının Anayasanın 74. maddesinde yer alan Anayasal şikayet ve dilekçe verme hakkı kapsamında kalıp iftira suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nın 321 maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.09.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Cinsel iftira Suçu Hangi Mahkeme?

Cinsel iftira suçu işlendiğinde Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açılabilir. Mağdur maddi ve manevi tazminat davası açmak sureti ile de hukuki haklarını kullanabilir.

Cinsel İftira Suçunda Mağdurun Hukuki Hakları Nelerdir?

Cinsel iftira suçuna maruz kalanların savcılığa şikâyette bulunması yeterlidir. Savcılık bu durumda soruşturma başlatarak iddianame hazırlar ve dava açar. Cinsel iftira suçu mağduru aynı zamanda maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına da sahiptir.

Cinsel İftira Suçu Dava Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Cinsel iftira suçu atıldığında mağdur savcılığa şikâyette bulunabilir. Cinsel iftira suçu için dava açılacağı zaman dava zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir.