Askeri Ceza Avukatı

Askeri Ceza Avukatı

Askeri ceza avukatı, askeri cezalara dair hukuki iş ve davalarda uzmanlaşmış, bu alana yönelik çalışmaları sayesinde edindiği hukuki bilgi ve müktesebatı, kendisinden hukuk yardımı veya dava takip hizmeti talep edenlerin istifadesine tahsis etmiş hukukçudur. Askeri cezaları konu alan yargılamaların adilane ve hakkaniyet çerçevesinde tezahür etmesi, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına askeri ceza avukatından hukuk yardımı almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Suç sebebiyle sarsılan ve bozulan askeri disiplin ve intizamın kısa zamanda tekrar tesis etmesi, sürdürülmesi ve askeri suçların kahir ekseriyetinin genel suçlara kıyasla farklı özelliklere sahip olması dolayısıyla, konusunu askeri suçların oluşturduğu davalara, bu konuda uzmanlık sahibi hakimlerden oluşan askeri mahkemeler bakmakta idi. Ancak, 16.4.2016’da yürürlüğe giren 6771 sayılı Kanun’la Anayasa’ya eklenen geçici 21.madde gereği, askeri yüksek mahkemeler ve askerin mahkemelerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Anayasa’ya eklenen geçici 21.madde uyarınca kaldırılan askeri mahkemeler ve askeri yüksek mahkemelerin bakmakla görevli olduğu işler sivil mahkemelere tevdi edilmiştir. Ancak, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu mülga edilmemiş, uygulanmaya devam edilmiştir. Bu bakımdan, askeri ceza avukatı kavramı uygulamada kullanılmaya devam etmektedir. Askeri ceza avukatının görev alanına giren askeri disiplin suçlarından bazılarını sıralamak gerekirse;

 • Nöbet talimatlarına aykırı davranmak,
 • Emre itaat etmemek,
 • Amire ve üste saygısızlık,
 • Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme,
 • Bilerek doğru söylememek,
 • Kaçmaya kalkışanları haber vermemek,
 • Hizmete mahsus eşyanın harap olmasına neden olmak veya kaybetmek,
 • Astına, hizmetle ilgisi olmayan emir vermek, borç almak veya hediye istemek,
 • Astlarını gözetim görevinde ihmal ve kusur,
 • Astına hakaret etmek, sövmek ve kötü davranmak,
 • Hoşnutsuzluk yaratmak,
 • Kumar oynamak,
 • Sarhoşluk,
 • Yasak edilen yerlere girmek,
 • Yasaklanan kitap vs. okumak veya bulundurmak,
 • Meslek kuruluşlarına, izin verilmeyen derneklere, spor kulüplerinin faal üyeliklerine girmek,

Askeri Ceza Hukuku Nedir?

Askeri ceza hukuku; 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve diğer askeri kanunlarda düzenlenen suçlar ve yaptırımları inceleyen hukuk disiplinidir. Askeri disiplin ve ceza davalarına içeren ve bu husustaki hukuki düzenlemeleri ihtiva eden bir kamu hukuku dalı olan askeri ceza hukukuna ilişkin ceza ve idare davaları oldukça kapsamlı ve çok sayıdadır. Askeri ceza avukatı, hukuk tekniği ve bilgi birikimi gerektiren bu davalarda hukuk yardımı sağlayan avukattır.

 

Askeri Ceza Hukuku Nedir?

 

Askeri Avukatı İstanbul

Askeri davalar, yukarıda ifade edilen davaların dışında çok sayıda ve çeşittedir. Dolayısıyla, askeri davalar üzerine uzmanlık sahibi bir avukattan yardım almak, hukuksal sürecin sonunda lehte karar elde edilebilmesi adına çok önemlidir. Askeri avukatı İstanbul bölgesinde merkez ve tüm ilçelerde hukuki hizmet vermektedir. Oldukça fazla sayıda avukat bulunan İstanbul’da avukat bulmak sorun olmasa da askeri ceza hukukunda uzman bir avukat bulmak özenli ve dikkatli bir araştırmayı gerektirir.

Askeri ceza hukukuna hakim, askeri ceza hukukunun düzenleme alanına giren bilumum iş, işlem, uyuşmazlık ve davada deneyim elde etmiş bir askeri ceza avukatı ile çalışmak, hukuksal sürecin etkin bir biçimde takip edilmesi ve bu sayede hak ve menfaat kayıplarının önlenmesi adına son derece önemlidir. Sahip olduğu hukuki bilgi ve birikimi, müvekkillerinin ve danışanlarının istifadesine tahsis eden askeri ceza avukatının baktığı başlıca davalar şunlardır:

 • Askeri ceza davalar,
 • Askeri disiplin cezalarına ilişkin davalar,
 • Disiplin cezalarına karşı Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru,
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi önündeki iptal davaları | Yeni düzenleme ile beraber artık idare mahkemeleri,
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi önündeki tam yargı davaları | Yeni düzenleme ile beraber artık idare mahkemeleri.

Türk Hukuk Sisteminde yargıda teklik sağlanması maksadıyla 2017 yılında yapılan değişiklikle birlikte askeri yargı ilga edilmiştir. İşbu değişikliğin ardından askeri mahkemelerin görev alanına giren işler sivil mahkemelere tevdi edilmiş ve savaş vb. olağanüstü hallerde askeri mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir. Şu halde, askeri davalarda deneyim sahibi yetkin bir avukattan dava takip hizmeti veya hukuk danışmanlığı almak, daha da önem kazanmıştır.

Askeri Avukat Arıyorum

Askeri avukat yardımı gerektiren hukuksal süreçlerde hatalı veya ihmali bir işlemde bulunmamak ve bunun neden olacağı hak kayıplarına mani olmak isteyen kişiler, askeri avukat arıyorum şeklinde sorgulamalar yaparak hukuki desteğinden yararlanabileceği avukatlara ulaşmak ister. Bu şekilde yapılan sorgulamalar sonucunda, arama motorlarının sonuç sayfalarında birçok web site sıralanacaktır. Ancak, bunların bir kısmı avukat olsa da bir kısmı avukat değildir. Dolayısıyla, son derece dikkatli bir araştırma yapılmalıdır.

Askeri Suçlar Nelerdir?

Disiplin ve intizam, askerlik düzeninin korunabilmesi ve sağlıklı bir biçimde seyredebilmesi adına son derece mühim iki unsurdur. Disiplinin sağlanması ve intizamın korunması için; askeri hiyerarşiye uyulması, verilen emre itaat edilmesi ve kurallara tabi olunması elzemdir. Askeri düzene zarar veren, düzenin sağlıklı seyrini kesintiye uğratan, güçlü, caydırıcı ve disiplinli bir silahlı kuvvetlerin tesis edilmesini engellenen askeri suçlar, Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından şu şekilde tanımlamıştır:

 • “TCK’da kısmen veya tamamen düzenlenmeyen, askeri bir hizmet ve görevin ihlalini ifade eden suçlarla, bu nitelikte olmamakla beraber, askeri bir menfaati koruma amacı güden, Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve Türk Ceza Kanunu’na yapılan gönderme dolayısıyla bu kanunun uygulama alanına giren suçlardır.”

Askeri ceza hukuku;

 • Subay,
 • Astsubay,
 • Er,
 • Erbaş,
 • Uzman jandarma,
 • Uzman erbaş,
 • Askeri öğrenci,
 • Yedek asker kişi,
 • Sivil personel,
 • Yabancı asker kişilere uygulanır.

Askeri Cezalar Nelerdir?

Asli Cezalar

Feri Cezalar

Askeri Kabahatler

Süreli hapis cezaları (1 aydan az 20 yıldan fazla olamaz.)

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma

Göz hapsi

Müebbet hapis cezası

Rütbenin geri alınması

Oda Hapsi

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Askeri öğrencilikten çıkarma

Adli para cezası (Asker Ceza Kanunu’nda adli para cezası düzenlenmemiştir; ancak, atıfta bulunduğu TCK maddelerinde düzenlenmiş olabilir.

Askeri Disiplin Hukuku

Askeri ceza avukatının görev aldığı, hukuk yardımı sağladığı işler yalnızca askeri ceza hukukunun düzenleme alanına giren iş ve davalar değil, askeri disiplin hukukunun düzenleme alanına giren iş, ve davalarda hizmet vermektedir. Askeri disiplin hukukunun düzenleme alanına giren başlıca işler şunlardır:

 • 6413 sayılı Askeri Disiplin Kanunu kapsamındaki iş ve talepler,
 • 211 sayılı İç Hizmet Kanunu kapsamındaki iş ve talepler,
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu kapsamındaki iş ve talepler,
 • Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen şimdi İdare Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesine tevdi edilen davalar,
 • Adi, vazife ve harp maluliyetine ilişkin maddi manevi tazminat idari davaları,
 • Özel hukuk kapsamına giren maddi manevi tazminat,
 • Asker kişilerin özlük haklarına ilişkin tazminat davaları,
 • görevden uzaklaştırma ve disiplin cezalarının iptali davaları
 • Disiplin amirlerince verilen; uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam ve aylıktan kesme cezaları,
 • Disiplin kurulları ve disiplin amirlerince verilebilen; hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezaları,
 • Yüksek disiplin kurullarınca verilen; silahlı kuvvetlerden ayırma cezalarının idare mahkemesi tarafından iptali ve yürütülmesinin durdurulması için açılacak idari davalar.

Sıkça Sorulan Sorular

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kısmen ya da tamamen düzenleme alanı bulamamış, askeri bir hizmet veya görevin ihlalini ifade eden suçlarla, bu vasıfta olmamakla birlikte, askeri bir menfaati koruma amacı güden, 1632 sayılı Kanun’da düzenlenen ve 5237 sayılı Kanun’a yapılan atıf dolayısıyla işbu Kanun’un uygulama alanına giren suçlardır.
Askeri avukat, askeri ceza hukuku ve askeri disiplin hukukundan doğan iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti verir.