Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2023

Kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için trafik kurallarına uyulması zorunludur. Ülkemizde trafik kurallarının; 2918 sayılı yürürlükteki Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında düzenlemesi yapılır. Bu kurallar çerçevesinde alkollü araç kullanma davranışı da cezalandırılmaktadır. Alkollü araç kullanma kanun gereği yasak olan bir davranıştır.

Yasal düzenlemelere uymayan kişiler hakkında idari para cezası verileceği gibi sürücü belgelerine de geçici olarak el konulmaktadır. Yetkili kolluk güçleri ve trafik polisleri tarafından kişinin alkollü araç kullandığı tespit edildiğinde kanunda yer verilen cezalar uygulanır. Sürücüye ayrıca her ihlal için 20 ceza puanı verilir. Bir sene içerisinde 100 ceza puanına sahip olan sürücülerin ehliyetine belirli bir süre el konur.

Kanunda yer verilen oranların üzerinde vücudunda alkol bulunmuş olan kişilerin haklarında tesis edilecek olan işlemlere karşı yargı yoluna başvurabilmeleri de kendilerine tanınmış olan yasal bir haktır. Alkollü araç kullanma en önemli trafik kazaları nedenleri arasında yer almaktadır. Bunu önlemek amacı ile çeşitli yaptırımların uygulanması kişilerin yaşam hakkını güvence altına almayı amaçlar. Bu sayede can ve mal güvenliği korunmak istenir.

Alkollü araç kullanma ve buna karşın öngörülen cezaya ilişkin kaleme alınan içeriğimizin detaylarına değinmeden önce şu hususu vurgulamak gerekir: alkollü araç kullanması sebebiyle hakkında cezai süreç başlatılan kişilerin deneyimli ve yetkin bir ceza avukatından yardım alması hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına oldukça sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

1 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları 

Alkollü araç kullanma her şeklide suç olarak kabul edilen bir davranıştır. Alkollü araç kullanmaya bağlı olarak kişilerin kendilerinin yanı sıra üçüncü kişilerin de can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi kanun tarafından cezalandırılır. Kanun koyucu alkollü araç kullanımını kesin olarak yasaklamaktadır.

Burada yer verilen yasak mutlak bir yasaktır fakat kişi vücudunda bulunan alkol miktarı belirli bir oranın altında ise cezalandırılmamaktadır. Mevzuat hükümlerinde yer verilen sınırların üzerinde vücutta alkol tespit edilirse idari yaptırımların uygulanması söz konusu olmaktadır. İlk defa alkollü araç kullanırken yakalanan kişi 6.440,00 TL ceza öder.

2 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları 

Kural olarak sürücülerin alkollü araç kullanması karayollarında yasaktır. Kanun koyucunun mevzuatlarda yapılan düzenlemelere bağlı olarak vücudunda belirli bir oranın altında alkol bulunan sürücüler için ceza uygulamadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra alkol ölçümü yapılacak olan sürücülerin kullandıkları araçlar da önemlidir.

Otomobiller türlerine göre ayrılırken hususi araç sürücüleri ile ticari araç sürücüleri bakımından da alkollü biçimde araç kullanabilme miktarları ayrı ayrı belirtilir. Kanun metninde ve yönetmelik hükmünde bu hususlara yer verilmektedir.

Ülkemizde ticari araç sürücülerinin yanı sıra kamu hizmetinde çalışanların alkollü araç kullanması tümüyle yasaktır. Diğer sürücüler içinse yasal sınırlamalar kapsamında durum değerlendirilir. Yasal sınır olarak 0.50 promil geçerlidir. Sürücü alkollü olarak araç kullanırken yakalandığında ya da ölümlü-yaralanmalı bir kazaya karıştığında verilen ceza bu hususlar dikkate alınarak belirlenmektedir.

3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları 

Trafik tescil kayıtlarında ticari faaliyette kullanılmayan ve hususi araç olarak kaydedilen araçları kullanan sürücüler için belirlenen alkol kullanım oranı ile ticari faaliyetlerde kullanılan araçların sürücüleri için belirlenen alkol kullanım oranı farklıdır. Sürücü belirlenen oranların üzerinde alkol kullandığında ve bu durum ilgili kişilerce tespit edilirse idari para cezası ve yaptırıma maruz kalır.

Kişinin alkol kullanıp kullanmadığı tespit edileceği zaman görevli kolluk kuvvetleri devreye girmektedir. Kolluk kuvvetleri kendilerine özgü yöntemler ve teknik cihazlar kullanmak sureti ile sürücünün vücudunda bulunan alkol oranını ölçer. Kişinin yaralamalı veya ölümlü bir kazaya karışması durumunda alkol ölçümü yapılması zorunlu tutulur. Bu hususlar kanun kapsamında belirlenmiştir.

Ehliyetsiz ve Alkollüyken Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü şekilde araba kullanmak ayrı ayrı kabahatler olarak kabul edilmektedir. Sürücü her iki kabahati bir arada işlediğinde cezasında katlanma olmaz. Fakat bu her iki kabahat için ayrı ayrı idari para cezası uygulanmaktadır. Alkollü araç kullanma cezası verilirken sürücünün promil sınırına bakılır. Bunun yanı sıra sürücünün kaçıncı kez yakalandığı konusu da önemlidir.

İlk defa alkollü araç kullanan kişiye verilen cezaya ek olarak ehliyetsiz araç kullanma cezası da uygulanır. Ayrıca sürücünün aracı trafikten menedilir. Trafikten men cezası için de kanunda ön görülen süre uygulanır. Ehliyetsiz ve alkollüyken araç kullanma cezası 2024 yılı için şu şekildedir.

Sürücü ilk defa alkollü araç kullanmaktan yakalandı ise 6.440,00 TL ceza uygulanır. Sürücünün buna ek olarak ehliyeti de yoksa bu defa toplamda ödemesi gereken ceza ehliyetsiz araç kullanma cezası ile 19.417,00 TL olacaktır.

Karayolları Trafik Kanunu m.48/5

Alkol kullanımı karayollarında herhangi bir kazaya sebebiyet verdiğinde can ve mal kaybı ile karşılaşılabilir. Alkolmetre kullanılmak sureti ile yapılacak olan test sonuçlarında sürücünün vücudunda alkol tespit edilmesi 2918 Sayılı Karayolları Trafik kanunu m.48/5 uyarınca cezalandırılmasına yol açar.

Sürücü bu tür bir durumla karşılaştığında idari para cezası, trafikten aracın menedilmesi cezası ve sürücü belgesine 6 ay süre ile el konulması cezasına maruz kalır. Sürücünün aynı suçu tekrar işlemesi durumunda bu defa uygulanan ceza artar. Aracı trafikten menedilen sürücü idari para cezasına çarptırılırken sürücü belgesine de 2 yıl süre ile el konulur.

Sürücü bu suçu 3. Kez işlediğinde de idari para cezası, aracın trafikten menedilmesi cezası ve sürücü belgesine bu defa 5 yıl süre ile el konulması cezasına maruz kalır. Sürücüye 6 aydan az olmamak kaydı ile hafif hapis cezası da uygulanmaktadır. Sürücünün ehliyeti 5 yıl süre ile geri alındığında 5 yılın sonunda sürücü psiko-teknik değerlendirmeye tutulur.

Psikiyatri muayenesi de yapılması gereken sürücü koşulları sağlarsa sürücü belgesini geri alabilmektedir. Sürücü belgeleri alkollü araç kullanma nedeni ile geri alınan sürücülerin bu belgelerini geri alabilmeleri için belgeye el koyan trafik birimine ya da en yakındaki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne başvurması gerekir.

Alıkoyma süresinin bitiminde yapılması gereken bu işlem sırasında ilgili birime dilekçe verilmesi zorunludur. Son olarak, Karayolları Trafik Kanunu’nun 48’inci maddesinin 5’inci fıkrasının madde metnini paylaşalım:

“Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücü- ler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.”

Alkolden Ehliyet Kaptırma, Ehliyeti Geri Alma

Kara Yolları Trafik Kanunu uyarınca sürücülerin alkollü olarak araç kullanması yasaktır. Sürücünün alkollü araç kullanıp kullanmadığının tespiti kolluk kuvvetlerince teknik cihazlar kullanılarak yapılmaktadır. Sürücü kanunda belirtilen yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığında idari para cezasının yanı sıra ehliyetine el konması, aracın trafikten menedilmesi gibi cezalarla da karşılaşır.

Sürücünün ehliyetine el konduğunda süre sonunda sürücü belgesini geri alabilmesi için başvuruda bulunması gerekir. Ehliyete el konma süresi bittiğinde sürücü bu işlemi yapan ilgili birime ya da en yakında yer alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.

Söz konusu müracaat sırasında ise bir dilekçe vermek sureti ile sürücü belgesi geri alınabilir. Sürücü belgesinin geri alınabilmesi için ilgili kişi hakkında verilmiş olan idari para cezalarının ödenmiş olması zorunluluğu bulunmaktadır. 2918 sayılı kanun kapsamında düzenlenmiş olan idari para cezası alkollü araç kullanan sürücüye uygulanan yaptırımlardan biridir.  

Alkolden Ehliyet Kaptırma Affı

Sürücüler için uygulanan ceza puanı sisteminde sürücünün yaptığı her kural ihlalinde ceza puanı uygulaması yapılmaktadır. Bir yıl içinde 100 ceza puanına sahip olan sürücülerin ehliyetlerine el konulmaktadır. Bunun yanı sıra sürücü alkollü olarak araç kullandığında ve bu durum kolluk kuvvetlerince tespit edildiğinde sürücü belgesine el konur.

İlk kez alkolden yakalanan sürücünün ehliyeti 6 ay süre ile alıkonur. İkinci kez bu durum vuku bulursa 2 yıl üçüncü kez aynı suçun işlenmesi durumunda da 5 yıl süre ile ehliyete el konulmaktadır. Sürücü verilen cezalara rağmen trafikte yakalandığında hapis cezası ile karşılaşır.

Alkolden ehliyeti kaptırma affı çıkması durumunda sürücünün ehliyetini geri alabilmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte alkollü araç kullanma sebebi ile sürücü belgesi alınmış olan sürücüler için af konusunda yapılmış yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

Promil Hesaplama Nasıl Yapılır?

Alkol sebebi ile sürücülerin kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak denetimlerde yakalanması durumunda trafikten aracı menedileceği gibi idari para cezası ve ehliyetine el konma cezası alması söz konusu olur. Kanun kapsamında yapılacak bu uygulama sürenin tamamlanmasının ardından sürücüye ehliyetini geri alabilme hakkını vermektedir.

Alkollü araç kullanımı ile ilgili olarak teknik birtakım incelemelerin ardından kolluk kuvvetleri bu kararı vermektedir. Yapılan trafik denetimleri sırasında sürücülerin alkollü olup olmadığı teknik cihazlarla tespit edilir. Ayrıca ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında alkol muayenesi yapılması kanun gereği zorunludur.

Alkol muayenesi sırasında promil hesabı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Sürücünün kanında 0.50 promil alkol tespit edildiğinde bu yasal sınır olarak kabul edilmektedir. Promil hesaplaması yapılırken alkolün ağırlığı ve kanın da hacmi dikkate alınır. Bu veriler oranlanarak 0.50 promil alkol sınır olarak kabul edilmektedir. 

Alkol Promil Sınırı Nedir?

Alkol promil sınırı teknik birtakım ölçümlere göre belirlenmektedir. Ölçüme ve gözleme bağlı olarak sürücünün 0.50 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilirse sınır geçilmiş olacağından kanun gereği ceza verilir. Sürücü belli bir sınırın üzerinde alkol aldığında trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye sokar. Trafikte yer alanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için kanunlara uygun hareket edilmesi gerekir.

Kanunlar aracılığı ile sürücülerin de güvenliği sağlanır. Sürücüler için geçerli olan belirli sınırlar alkol kullanım düzeyinin tespit edilmesi sırasında dikkate alınır. Bu kapsamda da sürücünün trafikte 0.50 promil alkol sınırını aşması durumunda idari para cezası, trafikten men cezası ve sürücü belgesine el konma cezası uygulanmaktadır.

Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince bu yaptırımlar alkollü araç kullanan sürücülere uygulanmaktadır. Trafik kazaları nedeni ile oluşan can kayıpları, yaralanma ve mal kayıpları istenmeyen bir durumdur. Bunu engellemek amacı ile kanunlar aracılığı ile çeşitli yaptırımlar uygulanır. 

Karayolları Trafik Kanunu 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu karayollarında can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeleri kapsar. Trafik düzeninin sağlanması, trafik güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması bu kanun sayesindedir. Trafikle ilgili kurallar, şartlar, hak ve yükümlülükler kanunla belirlenir.

Kuralların, şartların, hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinin yanı sıra bunların uygulanmasının ve denetlenmesinin sağlanması için de kanuna ihtiyaç duyulur. Kanun kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların yetkileri, görev ve sorumlulukları da açıklanır.

Ticari Arabalarda Alkol Sınırı

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca tarifte yer alan sürücülerin alkollü olarak araç kullanması yasaktır. Bunun yanı sıra sürücünün vücudunda buluna alkol miktarının belirli bir oranı aşması durumunda kanun gereği cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Kanun uyarınca 0.50 promil alkol oranı sınır olarak kabul edilirken sürücünün vücudunda bulunan alkol oranı bu sınırı aştığında çeşitli cezalar verilir. Sürücülerin hangi tür araç kullandığı da ceza uygulamaları sırasında dikkate alınır. Verilen cezalar idari para cezası, trafikten men cezası ve sürücü belgesine el konma cezası olarak birlikte uygulanır.

Sürücünün kullandığı araç hususi araç kapsamında yer aldığında kanunda yer alan alkol sınırı dikkate alınır. Ülkemizde ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan araç sürücüleri için alkollü biçimde trafikte yer almak tümüyle yasaklanmıştır. Diğer sürücüler söz konusu olduğunda ise 0.50 promil alkol oranı sınır olarak kabul edilmiştir. 

Trafikten Men Cezası

Trafikten men cezası verilmesi trafik kurallarına uyulmaması durumunda mümkün olur. Birçok nedenle sürücülere trafikten men cezası verilebilmektedir. Alkollü araç kullanılması nedeni ile de sürücülere trafikten men cezası verilir.

Trafik kurallarına uymayan, gerekli belgeleri kontroller sırasında sunmayan sürücüler trafikten menedilebilir. Trafikten alıkonma işlemi olarak da bilinen bu işlem uygulandığında ceza süresi boyunca aracın trafiğe çıkması yasaklanır.

Trafikten Men Edilen Araç Nasıl Geri Alınır?

Trafikten menedilen aracın birçok nedene bağlı olarak bu işleme maruz kalması söz konusudur. Araçta istenen değişikliklerin yapılması, eksik görülen belgelerin tamamlanarak ibraz edilmesi, ceza verilmişse cezanın ödenmesi ya da sürenin tamamlanması durumunda araç geri alınabilir.

Trafikten menedilmiş aracın eksikleri tamamlanıncaya dek otoparkta beklemesi gerekir. Bu durumda da otoparkta uygulanan günlük ücretin ceza alan sürücüye yansıtıldığı görülmektedir. Aracın trafikten menedilmesi durumunda trafiğe çıkmaya elverişli hale getirilene dek sürücüye iadesi söz konusu olmamaktadır.

Aracın eksikleri giderildiğinde, cezası ödendiğinde ve otopark ücreti de karşılandığında Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne dilekçe vermek sureti ile başvuru yapılır. Araç koşulları sağlıyorsa trafikten men cezası kaldırılabilir. Şimdi, bahse konu suç ve ceza hakkında sıkça sorulan soruları inceleyelim.

Sıkça Sorulan Sorular

Alkollü Araç Kullanma Sebebiyle Ehliyete El Konur mu?

Alkollü araç kullanma kanunda suç teşkil eden bir fiildir. Bu sebeple de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/5 maddesi uyarınca sürücünün ehliyetine el konacağı gibi idari para cezası ve trafikten men cezası da verilmektedir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Sicilden Ne Zaman Silinir?

Alkollü araç kullanma nedeni ile ceza alan sürücünün siciline bu durum işlenmez. Kişi için uygulanacak idari para cezası suç değil kabahat teşkil edeceğinden adli sicil kaydına işlenmemektedir. Kişi alkollü araç kullandığında idari yaptırıma maruz kalır. Bu yaptırım sabıka kaydına işlenmemektedir.

Adil sicil kaydına işlenen veriler suç karşılığında yargılama yapıldıktan sonra verilen mahkûmiyet kararlarıdır. Kişinin 100 promil sınırını aşması ve trafik güvenliğini tehlikeye atması durumunda yargılaması yapılırsa ve şartlar gerçekleşirse bu durumda aldığı ceza sabıka kaydına işleyecektir.

Alkolün Etkisi Nasıl Geçer?

Alkol alan kişinin bunun etkisinden kurtulmak için kanındaki alkol oranının düşmesi gerekir. Bu durumda belirli bir süre beklenmesi uygun olur. Türk kahvesi içmek, limonlu soda, bol su tüketimi, soğuk suyla duş almak alkolün etkisinin geçmesine yarayabilecek uygulamalardır.

Alkol Aldıktan Kaç Saat Sonra Araba Kullanılır?

Vücuda alınan alkolün etki süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte 48-72 saat aralığında alınan alkol miktarına bağlı olarak alkolün vücuttan atılması söz konusu olur.

1 Bira Kaç Promil?

Bir adet biranın promil değeri yaklaşık olarak 33-53 oranındadır. Bu oran biranın 33 cl veya 50cl olmasına bağlı değişebilir.

2 Bira Kaç Promil

Birada 33-53 promil aralığında alkol bulunmaktadır. Bir bardak birada bulunan bu oran iki bardak bira söz konusu olduğunda değişir. Biranın kaç cl olduğuna bağlı olarak oranlamada farklılık olur.

1 Kadeh Şarap Kaç Promil?

Şarap kana hızla karışan içkilerden biridir. Bir kadeh şarapta yaklaşık olarak çıkabilecek alkol oranı 0,3 promil olabilmektedir. Bu oran şarabın içerdiği alkol miktarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Bir Duble Rakı Kaç Promil?

Rakı kana hızlı karışan alkol türleri arasında yer alırken bir duble rakının 0.25 promil alkol içermesi söz konusudur. 80 ml ölçü baz alındığında duble rakıdan söz edilmiş demektir. 40 ml rakı ise tek duble rakıyı ifade eder.

2 Duble Rakı Kaç Promil?

Bir duble rakı 80 ml olurken tek duble rakı 40 ml’dir. Bir duble rakı yaklaşık olarak 0.25 promil alkol içerebilir. Bu durumda iki duble rakı alan bir sürücü 0.50 promil alkol sınırına erişmiş olur.