Sosyal Medya Avukatı

Sosyal Medya Avukatı İstanbul

5651 sayılı bilişim kanunu, 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ve bilişim hukuku ile ilgili diğer kanunlar, sosyal medya davalarının temel dayanaklarını oluştururlar. Sosyal medya avukatı ise bu kanunlar kapsamında müvekkillerinin haklarını korur ve onların zararlarını tazmin etmeye çalışır. 

Sosyal Medya Avukatı Nedir ve Hangi Davalara Bakar?

En iyi sosyal medya avukatı, bilişim hukuku ile ilgili kanunlarda uzman, sosyal medya davalarında deneyimli olan hukuk fakültesi mezunudur. 

Uzmanlığı ve deneyimi gereği sosyal medya avukatı, aşağıdaki davalarla ve sosyal medya ile ilgili sorunlarla ilgilenir. 

Kişilik Haklarının İhlal Edilmesi

Sosyal medya platformlarında en sık rastlanan suçlardan bir tanesidir. Sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlara istinaden gerçekleşen; yorumlar, hakaretler, tehditler gibi kişinin rızası dışında yapılan saldırılar, yasalar nezdinde suçtur ve kişi bu tür saldırılara karşı yasalarla korunmuştur. 

5651 sayılı kanun kapsamında: 

“(2) (Değişik: 6/2/2014-6518/91 md.) Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür.”

Denilerek içerik bakımından suç teşkil eden yayınların engellenmesi ya da kaldırılması emredilmiştir. 

İçeriğin Yayından Çıkarılması

İnternet ve sosyal medya kullanıcılarının kişiye ya da kişilere karşı tehdit ve hakaret içeren yayınları, 6518 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile kaldırılabilmektedir. İçeriğin yayından kaldırılması, içerik sağlayıcının sorumluluğundadır. Yayından kaldırılması gereken içeriğe ulaşmada sorun yaşanıyorsa, bu talebin karşılanması yer sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilecektir. 

Yer sağlayıcıların ise bu kanunda aldıkları yetkileri, kanun dışına çıkmadan kullanmaları gerekir. Aksi halde TCK madde 244’te yer alan bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme ya da değiştirme suçunu işlemiş olacaklardır. 

Erişimin Engellenmesi

5651 sayılı kanunun 9. Maddesi: 

“İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi35

MADDE 9- (Değişik: 6/2/2014-6518/93 md.)

(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir.

(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.

(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verebilir.

(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

(5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir.

(6) Hâkim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) (Değişik:29/7/2020-7253/5 md.) Birlik tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

(9) Bu madde kapsamında hâkimin verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin

engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının (…) başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır. 38 (Ek cümleler:13/10/2022-7418/33 md.) Müracaatın Birlik tarafından kabulüne karşı itiraz, kararı veren hâkimliğe yapılır.

İnternet sitesindeki yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(10) (Ek:29/7/2020-7253/5 md.) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hâkim tarafından, başvuranın adının bu madde kapsamındaki karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine karar verilebilir. Kararda, Birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı

gösterilir.

(11) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve

süresinde yerine getirmeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Demek suretiyle kişilik haklarına zarar veren içeriklerin kaldırılması ya da engellenmesini öngörmüştür.

Kendisine zarar veren içeriğin engellemek isteyen kişi ya da kişiler Sulh Ceza Mahkemesine başvurur. Başvuru sonrasında hakim, 24 saat içinde duruşma gerçekleştirmeksizin başvuruyu karar bağlar ve erişim kararı verir. mahkeme kararı erişim sağlayıcıları birliğine oradan da erişim sağlayıcısına ulaşır. Erişim sağlayıcı ise kararı en geç 4 saat içinde yerine getirmelidir.

Sosyal Medya Suçlarında Savcılığa Şikayet

Suç öğrenildikten sonra ya kolluk kuvvetlerine ya da savcılığa bildirilir. Diğer suç bildirimlerinde olduğu gibi savcılığa sözle ya da yazılı bildirim yapılabilir. Sosyal medya suçlarında suçu işleyen kişinin sosyal medya hesabının resmi çekilmelidir. Resimde suçu işleyen kişinin de resmi görünmelidir. Ekran görüntüsü alındıktan sonra bulunulan yerdeki savcılığa sözlü ya da yazılı dilekçe ile başvuruda bulunulur.

Özel Hukukta Yer Alan Koruma Sistemlerine İstinaden Açılan Davalar

Kişilik haklarına saldırı sonrasında açılabilecek davalar Türk Medeni Kanunu Madde 25’te:

“2. Davalar

Madde 25- Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.

Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.

Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.

Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.

Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.”

Olarak ifade edilmiştir.

Ayrıca özel hukuktaki koruma sistemine istinaden TBK madde 58:

“3. Kişilik hakkının zedelenmesi

MADDE 58- Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.”

Diyerek kişilik hakları zedelenen kişi ya da kişilerin maddi ve manevi tazminat alabileceklerini söyler.

Saldırının Önlenmesi Davaları

Günümüzde ilgili yasalardan kaldırılmış olmasına karşın, geçmiş zamanlarda saldırıların önlenmesine dair kanun vardı. Bu kanunda olması muhtemel saldırıların önlenmesi için mahkemeden karar çıkıyordu. 

Saldırı tehdidinin oluşup oluşmaması kararı hakime kalmıştı. 

Saldırının Durdurulması Davası

 Kişilik haklarına yapılan saldırı başlamış ve devam ediyorsa, dava açmak yoluyla kişilik haklarına yapılan saldırı durdurulabilir. Bu tür hukuka aykırı davranışların sona erdirilmesi için kusur ve zarar şartı aranmaz. 

Hukuka Aykırılığın Tespiti Davaları

Sosyal medya üzerinde gerçekleştirilen kişilik haklarına saldırı ve ihlallerden korunma amacıyla açılan davalardır. Saldırının sona ermesine karşın etkileri devam etmiştir ve kişiler bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmeye devam ederler. 

Sosyal medya mecralarında gerçekleşen bu gibi durumların tespiti için dava açılabilmesi, kişinin hukuki korumayı diğer dava türlerinden sağlayamıyor olmasına bağlıdır.

Düzeltme ve Cevap Hakkı Davası

Anayasanın 32. Maddesi:

“Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hakim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir.”

Diyerek, düzeltme ve cevap hakkının güvence altında olduğunu söyler. Sosyal medya mecralarından kaynaklı suçlamalara karşı, suçlanan kişi ya da kişiler her zaman için cevap haklarını kullanacaklardır. Cevap haklarını ya ilgili mahkeme önünde sözlü olarak, ya da bu tür davaları açarak kullanabilirler.

Hakkında yanlış bir kararın olduğunu düşünen kişi, yayın kuruluşundan da böyle bir talepte bulunabilir. 

Maddi Tazminat Davaları

Borçlar Kanunu Madde 49’da: 

“Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

Denilerek maddi ve manevi zarara neden olan kişi ya da kişilerin tazminat ödemesine hükmetmiş olur.

Sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit eden ve aynı zamanda şantaj eylemini gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında açılan davalarda tazminata hükmedilebilir. 

Bu yüzden sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek eylemlere dikkat etmek gerekir.

Manevi Tazminat Davaları

Sosyal medya mecralarında kişilik haklarına saldırı olması durumunda, kişi ya da kişilerin psikolojilerinin bu durumdan etkileneceği açıktır. Bu gibi durumlarda psikolojik olarak tatmin olmak isteyen kişi ya da kişiler manevi tazminat davası açabilirler. 

Sosyal medya hukuku ile ilgili olan kanun mevzuatını, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5651.pdf bu bağlantıdan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Sosyal Medya Avukatı Tavsiye 

En iyi avukatlardan hizmet almak ve mağdur olmamak adına kapsamlı bir araştırma yapmanız gerekir. Unutmayın ki davanıza bakmasını isteyeceğiniz avukatın deneyimli olması gerekir. 

Web sitemizi ve çalışmalarımızı inceleyerek, sosyal medya davalarında bizlerden yardım alabilirsiniz.

En İyi Sosyal Medya Avukatı

Alanında uzman ve deneyimli, birçok dava kazanmış en iyi sosyal medya avukat kadrosuyla sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. 

En iyi sosyal medya avukat kadrosuyla uzun yıllardan bu yana birçok davayı başarıyla sonuçlandırdık ve sonuçlandırmaya devam ediyoruz.

Sosyal Medya Hukuku Hizmeti

Maddi ve manevi tazminat, kişilik haklarına saldırılarla ilgili davaların açılması ve diğer sosyal medya hukuku ile ilgili davaları müvekkillerimiz adına açıyor ve sonuçlandırıyoruz. 

Müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sağlayarak onlara yol gösteriyoruz.

Sosyal Medya Avukatı Ücretleri

İstanbul avukat ücret tarifesi ceza davalarında uygulanan tarife ile aynıdır. Barolar birliği tarafından belirlenen vekalet ücreti asgari 9.200 TL + KDV’dir. Bu ücretin üst sınırını belirlemeye avukat yetkilidir. 

Sosyal Medya Davaları Masrafları

İstanbul adliyesi ve diğer adliyelerde görülen sosyal medya davaları ile ilgili masraflar aşağıda sıralanmıştır: 

 • Vekalet pulu ve vekalet harcı 66 TL
 • Noterlik tespit işlemleri 500 TL
 • Bilirkişi ücretleri
 • Başvuru harcı
 • Tanık ücretleri

Sosyal Medya Avukatının Sosyal Medya Davalarına Etkileri

Deneyimli ve uzman bir avukat yardımıyla, sosyal medya mecralarında tarafınıza gerçekleştirilen saldırıları önleyebilirsiniz. Açtığınız davayı deneyimli avukat yardımıyla kazanabilir hak kaybına uğramazsınız.

İstanbul hukuk bürosu olarak, sosyal medya davalarında uzman ve deneyimli ekibimizle sizlere yardımcı olmaya devam ediyoruz.

Sosyal Medya Davalarına Hangi Mahkemeler Bakar?

Sosyal medya davaları bilişim suçları ile ilgilidir. Dolayısıyla bilişim suçlarına ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri ve Yargıtay gibi kurumlar bakar.

Sosyal Medya Avukatı Hizmetini AHD Durak Hukuk Bürosu Nasıl Vermektedir?

AHD Durak hukuk bürosu olarak müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca aşağıdaki hizmetleri, müvekkillerimize veriyoruz: 

 • Sosyal medya ile ilgili her türlü davayı müvekkillerimiz adına açıyoruz. 
 • Müvekkillerimiz adına kapsamlı dava dosyası hazırlıyoruz. 
 • İlk derece mahkemelerinin kararlarına itiraz ederek, davayı bir üst mahkemeye taşıyoruz ve süreci sonuna kadar takip ediyoruz. 
 • Sosyal medya mecralarında meydana gelen suçlarla ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunuyoruz. 
 • Suçlu olan tarafla, mağdur olan tarafı bir araya getirerek uzlaşma sağlamaya çalışıyoruz.

Sosyal Medya Avukatı ile Sosyal Medya Davası Nasıl Açılır?

Sosyal medyada işlenen suçlar ceza ve ağır ceza davalarının konusudur. Bu yüzden ceza ve ağır ceza davalarına dilekçe verilerek dava açma süreci başlatılır. Olayın kolluk kuvvetleri ya da Cumhuriyet Savcıları tarafından öğrenilmesinden sonra, suçu işleyenler hakkında işlem yapılır ve suçu işleyenler mahkemeye sevk edilir. 

Böylece mahkeme süreci başlamış olur.

Tazminat gerektiren durumlarda ise Sosyal Medya Avukatı yardımıyla, ilgili mahkemelere dilekçe ve dava dosyası ile başvuruda bulunularak dava süreci başlatılır.

Sosyal Medya Davaları Ne Kadar Sürer?

Ortalama olarak 300-390 gün arasında dava tamamlanır. Ancak uygulamada bazı nedenlerden dolayı dava süreci uzayabilmektedir. 

İstanbul Sosyal Medya Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Aşağıdaki hizmetleri müvekkillerimize sağlarız: 

 • Müvekkillerimize bilişim hukuku ve sosyal medya mecraları hakkında hukuki danışmanlık sağlarız. 
 • Sosyal medya mecraları üzerinden suç tespiti yaparak savcılara suç duyurusunda bulunuruz. 
 • Müvekkillerimiz adına dava dilekçesi ve kapsamlı dava dosyası hazırlarız ve ilgili mahkemelere sunarız. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sosyal medya avukatı ücretleri ne kadar?

Vekalet ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için bizleri hemen arayın.

En iyi sosyal medya avukatını nasıl bulabilirim?

Alanında uzman ve deneyimli avukatlarımızdan yardım alabilirsiniz.

Sosyal medya avukatı ne yapar?

Bilişim suçları kapsamında müvekkilini korumaya çalışır. Müvekkili adına tazminat davası açar. İlgili mahkemelere başvuruda bulunur. Müvekkillerine danışmanlık hizmeti sağlar.

Sosyal medya davalarında yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?

Sosyal medya davaları bilişim suçları ile ilgilidir. Dolayısıyla bilişim suçlarına ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri ve Yargıtay gibi kurumlar bakar.