İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

İnternet yoluyla cinsel taciz suçu; dijital ve online platformların, sosyal medya mecralarının son derece yaygın kullanılması sonucunda sıkça yaşanmakta olan internet yoluyla cinsel tacizin cezalandırılması amacıyla düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu md.105’te düzenleme alanı bulan cinsel taciz suçu; mağdura yönelik fiziksel bir temas olmaksızın cinsel amaçlı taciz edilmesiyle meydana gelir.

Cinsel taciz suçu, failin mağdur ile fiziksel temas kurmadan işlediği bir suç olduğu için internet üzerinden veya sosyal medya aracılığıyla işlenebilir. Öyle ki, internet yoluyla cinsel taciz suçu nitelikli hal olup takibi şikâyete bağlı kılınmamıştır. İnternet yoluyla cinsel taciz suçuna bakmakla görevli mahkeme olan asliye ceza mahkemesi nezdinde, sekiz yıllık dava zamanaşımı süresi dahilinde her zaman dava açılabilir.

Sosyal Medya Üzerinden Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz suçu TCK md.105’te hüküm altına alınmıştır. İşbu maddeye göre cinsel taciz suçunun işlenebilmesi için fail ile mağdur arasında fiziksek temas aranmamaktadır. Mağdurun cinsel amaçlı taciz edilmesi, suçun işlenebilmesi için kâfi görülmüştür. O halde; cinsel taciz kapsamında değerlendirilebilecek davranışlar sözle, yazı ile ya da el kol hareketleriyle veya teşhir suretiyle işlenebilir.

İnternet yoluyla cinsel taciz suçu, sosyal medya kullanımının her geçen gün artması ve yaygınlaşması nedeniyle oldukça sık işlenmektedir. Sosyal medya üzerinden cinsel amaçlı yazılar, görseller veya teklifler gönderilmesi, internet yoluyla cinsel taciz suçunun vücut bulabilmesi için yeterlidir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel taciz suçunun TCK md.105/1’de düzenlenen şeklinin cezası; üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olup, suç teşkil eden eylemin çocuğa karşı işlenmesi halinde ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli cinsel taciz suçu (TCK md.105/2);

  • Kamu görevinin ya da hizmet ilişkisinin veya aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan istifade etmek suretiyle,
  • Eğitici, öğretici, vasi, bakıcı, koruyucu aile ya da sağlık hizmeti veren veya koruma, bakım yahut gözetim yükümlülüğü altında olan kişi tarafından,
  • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan istifade etmek suretiyle,
  • Posta ya da elektronik haberleşme araçlarının sunduğu kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
  • Teşhir suretiyle,

İşlendiği takdirde, cinsel taciz suçunun basit halini düzenleme altına alan fıkraya göre hükmedilecek ceza yarı oranda artırılır. Fiil sebebiyle mağdurun işten, okuldan ya da ailesinden ayrılmak zorunda kalması halinde, faile hükmedilecek cezanın bir yıldan daha az olması mümkün değildir.

Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme

Cinsel taciz suçunun TCK md.105/1’de düzenlenen şekli şikâyete bağlı kılınmıştır. Basit cinsel taciz suçunda altı aylık şikâyet süresi düzenlenmiştir. Söz konusu süre içerisinde mağdur tarafından kullanılmayan şikâyet hakkı kaybedilir. 105/1 suçunda şikâyetten vazgeçme, mahkemece verilen hükmün kesinleşmesine kadar mümkündür.

Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri (TCK md.105/2) ise şikâyete tabi olmayıp savcılık tarafından resen soruşturulan suçlardandır. 105/2 suçunda sekiz yıllık dava zamanaşımı süresi bulunur. Şikayetçi, söz konusu süre içerisinde her zaman şikâyet hakkını kullanabilir. Cinsel taciz suçu sebebiyle gerçekleştirilen yargılamalara bakmakla görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve HAGB

Cinsel taciz suçu sebebiyle sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının belirli şartlar altında adli para cezasına çevrilebilmesi mümkündür. Sanık hakkında hükmedilen cezanın, belirli bir denetim süresi kapsamında sonuç doğurmaması ve belirli şartların yerine getirilmesiyle ceza kararının herhangi bir netice doğurmaması sonucunu doğuran HAGB kararı, cinsel taciz suçu sebebiyle verilen ceza hakkında verilebilir.

Erteleme ise, mahkemece verilen cezanın ceza infaz kurumunda infaz edilmesinden koşullu vazgeçilmesidir. Cinsel taciz suçundan ötürü hükmolunan hapis cezasının ertelenmesi mümkündür. İnternet yoluyla cinsel taciz suçu söz konusu olduğunda gerek bilişim hukuku gerekse ceza hukuku alanında müktesebat sahibi yetkin bir İstanbul boşanma avukatından hukuki yardım alınması son derece yararlı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Cinsel taciz suçunun TCK md.105/1’de düzenlenen şeklinin cezası; üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olup suçun nitelikli hallerinde ise ceza, yarı oranda artırılarak hükmedilir.
Cinsel taciz suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.
Cinsel taciz suçu sebebiyle sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının belirli şartlar altında adli para cezasına çevrilebilmesi mümkündür.