Tek Celsede Boşanma Sebepleri

tek celsede boşanma sebepleri

Tek celsede boşanma, boşanma davasının tek duruşmada sonuçlanmasıdır. Evlilik birliğinden umduğu yararı elde edemeyen ve Türk Medeni Kanunu’nda tahdidi düzenlenen boşanma sebeplerinden en az birine dayanarak yollarını ayırmak isteyen eşler, somut duruma göre anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası yoluna gider. Tek celsede boşanmak genellikle anlaşmalı boşanma davalarında söz konusudur. Zira anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanma, boşanmanın tüm ekonomik sonuçları ve müşterek çocuklara dair hususlarda mutabık kalarak açtığı boşanma davasıdır.

Tek celsede boşanmak her ne kadar anlaşmalı boşanma davalarına özgür bir sonuç olsa da deneyimli ve yetkin bir İstanbul boşanma avukatından yardım alındığı takdirde, çekişmeli boşanma davalarında da tek celsede boşanma mümkündür. Boşanma ve dava sürecinin uzaması, taraflar açısından maddi ve manevi yıpratıcı etkileri artırır. Bu bakımdan, boşanma sürecindeki eşler, davanın bir an evvel aruz ettiği yönde sonuçlanmasını ister. Dolayısıyla tek celsede boşanma sebeplerinin hangileri olduğunu merak eder. Ancak tek celsede boşanabilmek için boşanma sebebi belirleyici değildir.

Tek duruşmada boşanmak isteyen eşlerin, boşanmanın mali sonuçları ve ortak çocuklara ilişkin hususlarda uzlaşı sağlamış olması gerekir. Söz konusu uzlaşı ise anlaşmalı boşanma protokolü ile somutlaştırılmalı ve tarafların mahkeme huzurunda boşanma iradelerini açıklamaları gerekir. Esasında bu durum anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında tek celsede boşanma sebepleri aranmaz. Zira bu davada tarafların hangi sebep üzerine boşandığı hâkimin araştırmasına konu edeceği bir husus değildir.

Eşlerin, anlaşmalı boşanma protokolünü ibraz etmeleri ve duruşmada boşanma taleplerini ikrar etmeleri halinde tek celsede boşanma kararı verilir. Tek duruşmada boşanma, anlaşmalı boşanma davalarında son derece kolayken çekişmeli boşanma davalarında son derece güçtür. Bu bakımdan, kısa sürede boşanmak isteyen kişilerin çekişmeli boşanma davası yerine şartlarını karşılamak kaydıyla anlaşmalı boşanma davası açması isabetli bir yaklaşım olacaktır. Evlilik birliğinin niteliğine göre değişen tek celsede boşanma sebepleri, evlilik birliğinin derinden sarsılmasına neden olan uyuşmazlıkları olabilir.

Tek Celsede Nasıl Boşanılır?

Tek celsede boşanmak; açılan boşanma davasının tek duruşmada boşanma kararıyla tamamlanması, evlilik birliğinin sona ermesidir. Boşanma davasının eşler ve özellikle çocuklar için yıpratıcı etkileri düşünüldüğünde, tek duruşmada pratik bir biçimde ve kısa sürede boşanmak isteyen eşlerce “tek celsede nasıl boşanılır?” sorusunun yanıtı merak konusudur. Tek celsede boşanmak hususunu çekişmeli boşanma davası için ayrı, anlaşmalı boşanma davası için ayrı incelemek daha açıklayıcı bir yaklaşım olacaktır.

Çekişmeli boşanma davası; eşlerden birinin boşanmak istememesi veya her iki eşin boşanma iradesinde mutabık olması ve fakat boşanmanın mali sonuçlarında, çocukların durumu hakkında uzlaşı sağlayamaması halinde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenleme alanı bulan boşanma sebeplerinden birine dayanılarak görev – yetki sahibi mahkemede açılan dava türüdür. Söz konusu durumlarda eşler arasında çekişme bulunduğu için, çekişmeli boşanma davasında tek celsede boşanmak mümkün değildir.

Tek celsede nasıl boşanılır, sorusunun yanıtını “çekişmeli boşanma” davası üzerinden izah ettikten sonra “anlaşmalı boşanma” üzerinden izah edelim. Anlaşmalı boşanma davası; evlilik birliği en az bir yıldır süren, boşanma ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında anlaşma sağlayan eşlerin aile mahkemesinde açtığı dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davasında usule, esasa ilişkin hatalı veya ihmali işlem yapılmadığı takdirde tek celsede boşanmak mümkündür.

Özetle; gerek usul gerekse esas yönünden eksiksiz, hatasız ve ihmalde bulunmaksızın boşanma davasının takip edilmesi, bilhassa anlaşmalı boşanma davalarının tek celsede boşanma kararıyla sonuçlanması adına son derece mühimdir. Bu itibarla, emsal davalarla deneyim kazanmış aile hukuku avukatından hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti almak, tek duruşmada boşanmak için en doğru yaklaşımdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası | TMK md.166/3

Anlaşmalı boşanma, tek celsede boşanmak isteyen kişilerce başvurulan boşanma çeşididir. Anlaşmalı boşanabilmek için evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Eşler, birlikte başvurmalı veya bir eş tarafından açılan davanın diğer tarafça kabul edilmesi gerekir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış kabul edildiği anlaşmalı boşanmada boşanma kararı verilebilmesi için, tarafların hâkim huzurunda dinlenmesi ve iradelerinin hür bir şekilde açıklandığına kanaat edilmesi gerekir. Öte yandan, çocukların durumu ve boşanmanın mali sonuçları hususunda eşlerce kabul edilecek düzenleme olan anlaşmalı boşanma protokolünün de hâkim tarafından uygun bulunması gerekir.

Taraflarca açılacak anlaşmalı boşanma davasının dinlenebilmesi için kanun koyucu birtakım şartlar düzenlemiştir. Bu şartlar şu şekildedir:

 • Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması,
 • Tarafların mahkemeye beraber başvurması veya bir eş tarafından açılan boşanma davasının diğer tarafça kabul edilmesi,
 • Tarafların hâkim huzurunda boşanma iradelerini açıklaması,
 • Hâkimin, boşanmanın ekonomik sonuçları ve çocukların durumuna ilişkin protokolü uygun bulması gerekir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri, Türk Medeni Kanunu ile düzenleme altına alınan ve boşanma davasında mahkeme hâkimi tarafından değerlendirilerek yeterliliği takdir edilecek sebeplerdir. Eşlerin, anlaşmalı boşanma davası açması halinde boşanma sebeplerine dayanmaları gerekli olmazken, çekişmeli boşanma davası açmaları halinde boşanma sebeplerinden en az birine dayanmaları gerekir. İleri sürülen boşanma sebeplerinin ispat edilmesi, evlilik birliğinin sona ermesi açısından oldukça önemlidir. Bu itibarla, boşanma davasında boşanma sebebi veya sebeplerinin ileri sürülmesiyle birlikte ileri sürülen sebeplerin ispat edilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri, TMK’da düzenlenmiş olup sınırlı sayıdadır. Bu sebepler; genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki ayrımca ifade edilmiştir. Özel boşanma sebepleri;

 • Terk,
 • Zina,
 • Hayata kast veya pek kötü ya da onur kırıcı davranış
 • Akıl hastalığı,
 • Küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme,

Şeklindedir. Genel boşanma sebepleri ise;

 • Ortak hayatın tekrar kurulamaması,
 • Eşlerin anlaşması,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması.

En Kolay Boşanma Sebepleri Nelerdir? 

Boşanma davasında kısa sürede boşanma kararı verilebilmesi için, ileri sürülen boşanma sebebinin ne olduğu değil; ispatlanıp ispatlanamadığı önemlidir. Dolayısıyla, ileri sürülen boşanma sebebinin hukuka elverişli delil, tanık beyanı vs. ispat araçları kullanılarak ispatlanması halinde hızlı bir şekilde boşanmak mümkündür. En pratik boşanma yolu ise anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede sonuçlanır.

Her iki eşin de boşanma konusunda mutabık kalması, boşanmanın mali sonuçların ve çocukların durumunda uzlaşı sağlaması halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Hemen belirtmek gerekir ki; anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evlilik birliğinin en az bir yıldır sürüyor olması ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması gerekir. Bu noktada deneyimli bir aile hukuku avukatı yardımına başvurulması, anlaşmalı boşanma davasının tek duruşmada sonuçlanması adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli boşanma davalarında oldukça zor olmakla birlikte tek celsede boşanabilmek mümkündür. Ancak, tek duruşmada boşanmak isteyen eşlerin boşanma ve boşanmanın mali sonuçlarında uzlaşarak anlaşmalı boşanma davası açması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Tek celsede boşanabilmek için boşanma sebebi değil, tarafların anlaşmış olup olmaması önemlidir. Evlilik birliği en az bir yıl süren ve boşanmanın tüm sonuçlarında anlaşan eşlerin tek celsede boşanabilmesi mümkündür.
Özel boşanma sebepleri: Terk, Zina, Hayata kast veya pek kötü ya da onur kırıcı davranış Akıl hastalığı, Küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme.