Mehir Senedi Örneği

Mehir Senedi Örneği

Mehir; kocanın, evlilik sözleşmesi esnasında veya devamında, bazı durumlarda ise son bulması halinde karısına ekonomik değeri olan bir eşya, para veya mal hediye etmesidir. Mehr-i muaccel ve mehr-i müeccel olmak üzere iki ayrımda incelenen mehir, İslam Hukukundan vücut bulmuş ve günümüzde de tatbik edilen bir uygulamadır. Mehr-i muaccel, evlilik birliğinin tesisiyle beraber verilen mehirdir. Evlilik birliğinin boşanma ya da eşlerden birinin ölmesiyle son bulması durumunda talep edilebilir hale gelen mehir ise, mehr-i müecceldir.

Yargıtay içtihatlarından hareketle, mehir alacağına ilişkin talepler, Türk Borçlar Kanunu md.288 hükmü kapsamında bağışlama vaadi olarak değerlendirilir. Mehir alacağından kaynaklı uyuşmazlıkların kısa zamanda çözümlenebilmesi için Aile Hukuku avukatından hukuk danışmanlığı veya dava takip hizmeti alınması, en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır. Aksi takdirde, telafisi güç hukuki ve maddi kayıp yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

Mehir Alacağının Şekil Şartları Nelerdir?

Evlilik birliğinin boşanma ya da ölüm sebebiyle sona ermesi durumunda para, eşya, altın gibi menkul kıymetlerin verileceğine ilişkin vaadin hukuki açıdan muteberliği, işbu sözleşmenin yazılı şekilde düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Uygulamada mehir senedi olarak bilinen bu yazılı sözleşmede; para, eşya ve altın gibi menkul kıymetlerin sarih bir biçimde ifade edilmiş olması gerekir. Aksi takdirde, yazılı şekilde düzenlenmemiş mehir, hukuken muteber değildir. Taraflar, taşınmaz devri üzerinde de mehir anlaşması yapabilir. Taşınmaz devrinin mehir sözleşmesine konu edildiği hallerde, sözleşmenin geçerli olabilmesi için resmi şekil şartı aranır.

Hangi Hallerde Mehir Borcu Sona Erer?

Mehir alacağına dair talepler, BK m.288 ve devamı maddeler ile Yargıtay içtihatları uyarınca bağışlama vaadi olarak değerlendirilir. Mehir alacaklısı, Borçlar Kanunu’nun 296.maddesinde düzenlenen ve aşağıda sıralanan şartların gerçekleşmesi halinde, mehir borcundan kurtulabilir:

  • Borçlu, malın iadesini talep edebileceği nedenlerden birinin varlığı halinde mehir sözünden dönebilir ve ifaden kaçınabilir.
  • Alacaklı, mehir borçlusuna ya da yakınlarına karşı ağır bir suç işediği takdirde,
  • Alacaklı, mehir borçlusuna ya da ailesinden birine karşı kanundan doğan yükümlülüklerine büyük oranda aykırı davranmışsa,
  • Alacaklı, yüklemeli bağışlamada haklı bir gerekçe olmadan yüklemeyi yerine getirmemişse,
  • Mehir borçlusunun ekonomik durumunda olağan dışı bir değişiklik gerçekleşmişse,
  • Mehir borçlusunun yeni aile yükümlülükleri doğmuş ya da aile yükümlülükleri ciddi ölçüde ağırlaşmışsa, sözünden dönebilir ve ifadan kaçınabilir.

Mehir Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Mehir davalarının hangi mahkemenin görev alanına girdiği hususunda Yargıtay, somut olaya göre farklı değerlendirmelerde bulunmuştur. Yargıtay içtihatlarına göre mehir davalarına bakmakla görevli mahkeme, kural gereği aile mahkemeleridir. Fakat Borçlar Kanunu m.296 hükmü uyarınca, bağışlama vaadinden rücu talepli davalarda asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. İşbu davada yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yeri mahkemesidir.

Mehir Alacağında Zamanaşımı

Borçlar Kanunu m.146 kapsamında aksine bir hüküm olmadığı takdirde, her alacak için on yıllık zamanaşımı süresi vardır. Dolayısıyla, mehir alacağına dair davaların bu süre zarfında açılması gerekir. Fakat, Türk Borçlar Kanunu m.153/3 hükmü gereği, mehir alacağına dair davalarda, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte on yıllık zamanaşımı süresi başlar.

Mehir Senedi Örneği PDF

Mehir senedi örneği pdf veya mehir senedi dilekçe örneği, mehir sözleşmesi taraflarınca sıklıkla aranan ve çeşitli dijital ortamlardan edinilebilen belgedir. Aşağıda bir örneğini paylaştığımız mehir senedi, her somut olay için ayrı ayrı düzenlenmelidir. Örnek belge, somut olayın koşullarından ve özelliklerinden yoksun olacağı için telafisi güç kayıpların yaşanmasına zemin hazırlar. Bu itibarla, mehir senedi örneği pdf, doc gibi araştırma yapmak yerine, aile hukuku avukatından hukuk yardımı almanız en doğru yaklaşım olacaktır. 

Mehir Senedi Sözleşme Örneği

Mehri Müeccel Niteliğinde Mehir Senedidir.

Mehir Veren Eş /

Hibe Eden Erkek : …………….

Mehir Kabul Eden Eş/

Hibeyi Kabul Eden

Kadın : ………

Kararlaştırılan Mehirin Miktar, Cins ve Değeri

Xxx gr xx ayar altın (xx gr karşılığı xxx TL olmak üzere xxx gr karşılığı xxx TL)

Hibe Eden Açıklamalarında:

1.

2.

3.

4.

5. 

6. 

Hibeyi Kabul Eden Açıklamalarında:

1.

2. 

3.

İki suret olarak şahitler huzurunda imzalanan işbu mehir senedi taraflarca ayrı ayrı teslim alınmıştır.

Mehir Veren Eş /                                                         Mehir Kabul Eden Eş/

Hibe Eden Erkek                                                        Hibeyi Kabul Eden

       Şahit                                      Şahit                               Şahit