Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve Dilekçesi

anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçesi

Anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçesi, anlaşmalı boşanma yoluna giden eşler tarafından merak edilir. Anlaşmalı boşanma davası için gerekli olan anlaşmalı boşanma protokolü sayesinde tarafların oldukça kısa sürede boşanabilmeli mümkündür. Fakat bu tür bir boşanma davasının açılabilmesi ve sonuçlanabilmesi için belirli şartların gerçekleşmesi gerekir.

Her iki tarafın boşanma ve boşanmanın tüm hukuki ve ekonomik sonuçlarında hür iradeleri ile anlaşması sonucu açılan anlaşmalı boşanma davası için tarafların en az 1 yıldır evli olması gerekir. Taraflar, görevli ve yetkili mahkemeye birlikte başvurmalı veya eşlerden birinin açtığı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi gerekir. Tarafların kısa sürede boşanabilmelerine olanak tanıyan anlaşmalı boşanmada davasında eşlerin kusurlu olup olmaması, boşanma kararının verilmesinde etkili değildir. Anlaşmalı boşanma kararının verilebilmesi için yasada ifade edilen şartların karşılanması yeterlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Türk Medeni Kanunu, anlaşmalı boşanma davasının dinlenebilmesi için bir dizi koşul öne sürmüştür. Taraflarca hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolüne dayanarak mahkeme hakiminin anlaşmalı boşanma kararı verebilmesi için aşağıda ifade edilen şartların vücut bulması gereklidir:

  • Taraflar en az bir yıldır evli olmalıdır.
  • Taraflar, mahkemeye beraber başvurmalı ya da birinin açtığı boşanma davasının diğer tarafça kabul edilmesi gereklidir.
  • Tarafların hakim huzurunda boşanma iradelerini birbirlerine uygun bir şekilde açıklamalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul etmeler gerekmektedir.
  • Taraflarca sunulan anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından uygun bulunmalıdır.

Boşanma davasına bakan hakim, anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulmadığı takdirde protokol muhteviyatındaki bazı hususlar için taraflara değişiklik yapılmasını önerir. Hakimin bu talebi, taraflar için mecburiyet arz etmez. Taraflar, hakim önerisini dikkate alıp anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesini sağlayabileceği gibi hakimin öne sürdüğü değişiklikleri kabul etmeyerek mevcut davanın çekişmeli boşanma davası olarak devam etmesine neden olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanma konusunda ve boşanmanın ekonomik sonuçları ile birlikte müşterek çocuğun durumunda ortak paydada buluştuklarını düzenleyen, ihtiva eden belgedir. Aile mahkemesine ibraz edilecek anlaşmalı boşanma protokolü mahkeme hakimi tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunması halinde boşanma kararını protokolde yer alan taraf iradelerine göre verecektir. Aile hukukunun en sık karşılaşılan uyuşmazlıkları arasında yer alan anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için anlaşmalı boşanma protokolünün mevcut olması şart olup bu protokolün hakim tarafından kabul edilebilmesi için hukuki açından muntazam, net ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması önemlidir. Protokolün hazırlanmasında deneyimli bir İstanbul boşanma avukatı ile iletişim sağlamak ve hukuki yardım talep etmek, hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına son derece önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Bulunması Gereken Hususlar

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken ilk husus tarafların isim, soy isim, T.C. kimlik numarası ve adres bilgileridir. Taraflara ilişkin temel bilgiler yazıldıktan sonra tarafların boşanma iradelerinin yer alması gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolünde bulunması gereken en önemli husus tarafların boşanmak istediklerini ifade eden ve birbirleriyle uyuşan irade beyanlarıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin müşterek çocuğunun velayet ve velayet hakkının kime verileceği de düzenlenmelidir. Bunun yanı sıra, velayet hakkının verilmediği eş ile çocuk arasında kurulacak kişisel ilişkinin mahiyeti ve muhteviyatı da muhakkak düzenlenmelidir. Çocuğun velayeti belirlenirken yüksek menfaati ve yararı göz önünde bulundurulacağı için hakim takdir yetkisini kullanarak velayete ilişkin çocuğun menfaati doğrultusunda karar verebilir.

Boşanma davasının boşanma kararı ile sonuçlanması ve kararın kesinleşmesiyle sadece eşler arasındaki ilişki sona erer. Eşlerin, çocuklar ile ilişkisi son bulmaz. Bu itibarla, çocuğun velayet hakkını elinde bulunduran eşin sorumlulukları ve yükümlülükleri kadar diğer eşin de sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunur. Velayet hakkının verilmediği tarafın bu yükümlülüğün gereği olarak çocuk için iştirak nafakası vermesi gerekir. Çocuk için iştirak nafakasının özellikleri ve koşulları da anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken hususlardandır.

Boşanma sonrasında taraflar aralarında yoksulluk nafakasında dair talepte bulunabilir. Bu takdirde, bu tür bir taraf var ise yoksulluk nafakasının da ne kadar ve hangi eş tarafından ödeneceği hususunun anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gerekir. Bunun yanı sıra taraflar maddi ve manevi tazminata ilişkin bir karara vardılar ise yine aynı şekilde protokolde yer almalıdır.

Boşanma davasında, diğer davalarda görüldüğü gibi harç ve yargılama giderleri bulunur. Bu masrafların hangi tarafça ödeneceği de protokolde düzenlenmelidir. Öte yandan taraflar, hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına tecrübeli ve uzman bir İstanbul boşanma avukatı ile birlikte hareket etmek ve temsil olunmak isteyebilir. Bu tür bir durumda avukat için ödenecek avukatlık ücretinin hangi tarafça karşılanacağı da anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken konular arasındadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

….. Aile Mahkemesi’ne

TARAF :AAAAAAAA (T.C Kimlik No:12345678910)

TARAF :BBBBBBBB (T.C Kimlik No:12345678911)

KONU :Anlaşmalı boşanma protokolünün sayın mahkemenize sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1) Boşanma Hususu
Her iki taraf da karşılıklı olarak BOŞANMAYI KABUL ETMİŞLERDİR. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır.

2) Velayet
Tarafların evlilik birliğinden olan ortak çocuğu YYYYYYYY’in velayeti, annesi AAAAAAAA’ya verilecektir. Taraflar bu konuda anlaşmaya varmışlardır.

3) İştirak Nafakası
Ortak çocuğun giderlerinin karşılanması için baba BBBBBBBB, anne AAAAAAAA’nın …………………. iban numaralı hesabına hüküm tarihinden itibaren her ayın ……unda tedbir ve iştirak nafası olarak ……. TL ödeme yapacaktır.

4) Şahsi Münasebet Tesisi
Velayeti anneye verilen ortak çocuk YYYYYYYY haftaiçi annesiyle, haftasonları ise babasıyla kalacaktır. Ayrıca dini bayramlarda 1 tam gün, her yıl Şubat tatilinde 10 gün ve her yıl 1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında 1 ay babayla kalması konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır.

5) Maddi ve Manevi Tazminat
(1) Taraflar boşanma nedeniyle karşılıklı olarak maddi veya manevi tazminat talepleri olmadığı konusunda anlaşmaya varmışlardır.

(2) Davalı BBBBBBBB evlilik birliğinde kendisinden kaynaklı yaşanan olaylar sebebiyle davacı AAAAAAAA’ya …… -TL maddi tazminat, …… TL  manevi tazminat ödeyecektir.

6) Mal Paylaşımı
(1) Tarafların evlilik birliği içerisinde ortak edinilmiş ve AAAAAAAA adına kayıtlı bulunan ………….. plakalı …….. model……marka araç ……… tarihine kadar satılarak satış bedelinin yarısı AAAAAAAA tarafından BBBBBBBB’ye aynı gün ödenecektir. Ayrıca aracın ……… tarihine kadar satılmaması halinde, …….tarihinde aracın değerine karşılık olarak AAAAAAAA tarafından BBBBBBBB’ye ………. TL ödenecektir.

(2) Evlilik birliği içerisinde elde edilen, …. İli, …. İlçesi, …. Mevkii, … Ada, … Parsel numaralı taşınmaz davacı AAAAAAAA adına tapuda tescil edilecektir. Tarafların müşterek konutunda bulunan tüm ev eşyaları AAAAAAAA tarafından alınacaktır.

7) Yoksulluk Nafakası
Taraflardan BBBBBBBB, davacı AAAAAAAA’ya ait ……………. iban numaralı hesabına hüküm tarihinden itibaren her ayın……. unda yoksulluk nafakası olarak…………… TL ödeyecektir.

8) Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti
Tarafların birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar tam bir anlaşmaya varmış olup, işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere birlikte tanzim ve imza olunmuştur. Tüm bu nedenlerle, sayın mahkemece anlaşmalı boşanma protokolünün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep olunur. …/../20.

TARAF                                                                                                                  TARAF

AAAAAAAA                                                                                                               BBBBBB

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanmasında Hukuki Danışmanlık

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davalarının en önemli unsuru teşkil eder. Protokol, son derece muntazam, açık ve muğlaklıktan uzak bir şekilde hazırlanmalıdır. Protokol hazırlanırken taraflar farkında olmadan kendileri aleyhine sonuç doğuracak veya telafisi mümkün olmayan neticelerle muhatap olmalarına neden olacak düzenlemelerde bulunabilir. Oldukça teknik ve hukuki birikim gerektiren anlaşmalı boşanma protokolünde hatalı veya ihmali bir düzenleme nedeniyle telafisi güç hak kayıpları yaşamamak adına deneyimli ve başarılı bir anlaşmalı boşanma avukatından hukuki danışmanlık almak yararlı olacaktır.