Aile İçi Şiddet ve Cezası

Aile İçi Şiddet ve Cezası

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacı ile düzenlenen kanun kapsamında hangi yaptırımların uygulanacağı belirlenmiştir. Kanunla koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin hükümler düzenlenirken şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi altında olan kadın ve çocukların, aile bireylerinin korunması amaçlanır.

Kişi şiddete maruz kaldığında korunması için hâkimin vereceği karar doğrultusunda önleyici tedbir kararları uygulanabilir. Tedbir kararlarına aykırı hareket edenler yaptırımlar aracılığı ile cezalandırılır. Şiddet; eşe, çocuklara, anne-babaya, kardeşe veya diğer aile bireylerine çeşitli biçimlerde uygulanabilir. Şiddetin söz konusu olması halindeyse yararlanılabilecek çeşitli hukuki olanaklar mevcuttur.

Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik olarak uygulanabilen şiddetin kişi üzerinde yaratacağı travma çeşitli sağlık sorunlarına da sebep olabilir. Şiddet sebebi ile buna maruz kalan kişi acı çeker. Toplumsal alanda ya da özel alanda gerçekleşebilen şiddet kamusal alanlarda da mağdura uygulanabilir. Bu yönüyle, şiddetin uygulandığı mekan değil, uygulanmış olması önemlidir.

Fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik açıdan keyfi engellemeye yol açan ve kişi üzerinde psikolojik ve fiziksel acı yaratan tutum ve davranışlar şiddet olarak tanımlanır. Buna karşı başvurulabilecek hukuki olanaklar ise başta 6284 sayılı yürürlükteki Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 4721 sayılı yürürlükteki Türk Medeni Kanunu ve 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Aile İçi Şiddet Türleri

Aile içi şiddet çeşitli biçimlerde uygulanabilir. Aile içi şiddet kanun aracılığı ile önleyici ve koruyucu tedbirlerle engellenmek istenir. Evlilikte şiddetin eşe ya da çocuklara karşı uygulanabilmesi söz konusudur. Günümüzde yoğun olarak karşılaşılan aile içi şiddet problemlerinin toplumsal bozulmalarla da alakası vardır. Şiddetin meşrulaştırılması hiçbir nedene dayanılarak yapılamaz.

Aile toplumun en temel yapı birimidir. Ailenin zarar görmesini devlet de istemez. Ailede oluşacak tahribat çocukları doğrudan etkiler. Toplumların temel yaşam ünitesi ailedir. Aile bireyle toplum arasında köprü görevi gören bir kurumdur. İnsan yaradılışı gereği sosyal bir varlıktır. Aile toplumun temel yapı taşı olması sebebi ile toplumsal yaşamın içinde önemli görevler üstlenir.

Sosyal bir canlı olan insan aile kurarak yaşamını sürdürürken aynı zamanda ailesi ile de toplum içinde sosyalleşmeye devam eder. Günümüzde dünya genelinde olduğu kadar ülkemizde de birçok değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Teknolojik ve ekonomik koşulların gelişmesi sosyal ve kültürel alanlarda da değişimi beraberinde getirmektedir.

Aile kurumu bu değişimlerden en fazla etkilenen birimdir. Ailenin toplumsal görevlerini yerine getiremeyecek şekilde zayıflaması, zarar görmesi toplumda ciddi sorunları da beraberinde getirir.  Ailede sorunların artması toplumda da sorunların artması anlamına gelmektedir. Aile içinde şiddet uygulanması birçok nedene dayanabilmektedir.

Şiddetin varlığı ailenin temel fonksiyonlarına zarar verebilecek önemli bir problemdir. Şiddetin ortaya çıkması pek çok nedenle olabilir. Aile içi ilişkilerde eşlerin arasında ortaya çıkan sorunlar, aile yapılarından kaynaklanacak problemler, ailenin sorun çözme becerilerini yitirmesi, ahlaki değerlerde yaşanan yıpranmalar, suç, kötü alışkanlıklarda görülen artış şiddete sebep olabilecek nedenlerden bazılarıdır.

Şiddetin ortaya çıkması aile yapısının zarar görmesine yol açarken, sağlıksız aile yapısının oluşmasında da önemli bir yere sahiptir. Şiddetten salt fiziksel ve mağdura acı verir nitelikte olması anlaşılmamalıdır. Bununla birlikte farklı şiddet türleri de söz konusudur. Şimdi, şiddetin pratikte en sık şekilde karşılık bulduğu türlerine mercek tutalım:

Fiziksel Şiddet

Fiziksel şiddet kaba kuvvet kullanılmak sureti ile uygulanır. Uygulayan kişi karşısındakini korkutmak isteyebileceği gibi sindirme ya da cezalandırma amacı da güdebilir. Kişinin bedenine zarar verebilecek her türlü davranış fiziksel şiddetin kapsamında değerlendirilir. Fiziksel şiddet bu çerçevede yorumlandığı takdirde aşağıdaki davranışların fiziksel şiddet kapsamında değerlendirileceği açıktır:

 • Tokat atmak,
 • Yumruk atmak,
 • Tekmelemek,
 • İteklemek,
 • Nesne fırlatmak suretiyle mağdura zarar vermek.

Psikolojik Şiddet

Psikolojik şiddet sözlü olarak ya da duygusal yollardan gerçekleştirilebilen bir davranış biçimidir. Kişiye hakaret edilerek, aşağılanarak, küçük düşürmek sureti ile ya da tehdit ve küfür unsurları kullanılarak psikolojik şiddet uygulanabilir. Kişiye baskı yapmak sureti ile ailesi ve arkadaşları ile görüşmesini engellemek psikolojik şiddet olarak kabul edilir. Fiziksel olarak anlaşılamayan psikolojik şiddette baskı unsuru hakimdir.

Baskı uygulanmak sureti ile kişinin özgür iradesi ile karar alması engellenirken yapmak istediği davranışlara da mâni olunur. Fiziksel baskı olmadan ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen her tür davranış psikolojik şiddet kapsamında değerlendirilir. Psikolojik şiddet sözlerin yanı sıra davranışlarla da gerçekleştirilebilir. Psikolojik şiddet uygulandığında ortaya çıkabilen suçlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Psikolojik şiddet; eşin aşağılanması, hakaret edilmesi, toplum içinde rencide edilmesi, saygı gösterilmemesi, onur kırıcı davranışlar, eşe karşı yöneltilen sürekli eleştiri şeklinde ortaya çıkabilir. Kişinin duygu durumunu olumsuz olarak etkileyen psikolojik şiddet bireyin yıpranmasına yol açar. Şimdi, uygulamada merak konusu bir diğer şiddet türüne mercek tutacağız.

Cinsel Şiddet

Kadının istemediği yer ve zamanda istemediği biçimde cinsel ilişkiye zorlanması cinsel şiddet kapsamındadır. Bunun yanı sıra evli kadınlar rızaları dışında eşleri tarafından cinsel ilişkiye zorlandıklarında da cinsel şiddete maruz kalmış olurlar. Sıkça karşılaşılan ve cinsel şiddet kapsamında kabul edilen davranışlardan bazılarını sıralamak gerekirse;

 • Kişiyi cinsel içerikli sözcükler kullanmaya zorlamak,
 • Kişinin kürtaj olması veya olmaması konusunda karışmak ve engel olmak,
 • Kadını çocuk doğurmaya zorlamak ya da kürtaj olması ya da olmaması yönünde alacağı kararlar üzerinde baskı oluşturmak sureti ile engellemek,
 • Kadını fuhşa zorlamak,
 • Olağandışı yollarla cinsel ilişki talebi.

Ekonomik Şiddet

Toplumsal yapı çalışma yaşamında kadının erkeğe kıyasla daha az istihdam edildiği bir ortamı sunmaktadır. Günümüzde kadın ve erkeğin çalışma yaşamında birlikte yer aldığı görülürken geçmişe kıyasla kadın daha fazla ekonomik yaşamda rol sahibidir. Bununla beraber kadının ekonomik şiddete maruz kalması engellenememektedir.

Kadınların ekonomik yönden özgür olmasına rağmen aile içinde ekonomik şiddete maruz kalmasına bu durum engel teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, çeşitli nedenlerle ve birçok etkene bağlı olarak kadın üzerinde ekonomik şiddet söz konusu olmaktadır. Ekonomik şiddetin görünüş biçimleri ise farklılık gösterir. Ekonomik şiddet şu şekillerde ortaya çıkar:

 • Eşin parasını rızası dışında almak ve kullanmak,
 • Eşin çalışmaya zorlanması,
 • Eşin çalışmasına engel olma,
 • Eşi borçlandırma,
 • Eşi ekonomik güçsüzlüğü sebebi ile eleştirmek.

Evlilikte Şiddet Sebepleri

Aile insanın sığınağı olan en önemli limandır. Toplumsal şiddetin gözle görülebilir olmasına rağmen aile içi şiddetin üstünün örtülmesi nedeni ile anlaşılabilmesi zordur. Şiddet insanların bedensel ve ruhsal dünyalarında tamir edilmesi zor yaralar açabilir. Şiddetin özellikle ruhsal açıdan yarattığı tahribatın giderilmesi oldukça zordur. Çoğu zaman ailedeki erkek tarafından uygulanan şiddet eşe ve çocuklara yönelik olabilir.

Aile içi şiddet; biyolojik, sosyal ve psikolojik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Psikolojik nedenler öfke kontörlünün olmaması, kıskançlık, psikolojik rahatsızlıklar, kişilik bozuklukları, yüksek strese maruz kalma gibi birçok nedenle olabilir. İletişimde yaşanan zorluklar, eşler arasında saygının ortadan kalkması, güven sorunları psikolojik şiddetin ortaya çıkmasına etken olabilmektedir.

Şiddetin öğrenilebilir bir davranış olması onun sosyal bir davranış olarak ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde şiddete maruz kalan bireylerde ileriki yaşlarda karşısındakine şiddet uygulama eğilimi doğabilmektedir. Temelde bu olmak üzere çeşitli faktörler ve nedenler dolayısıyla şiddet vukua gelebilmektedir.

Evlilikte Şiddet Görünce Ne Yapılmalı?

Evlilikte şiddet görülmesi durumunda kişinin yapabilecekleri arasında öncelikle en yakın karakol, jandarma, savcılık, belediyeler veya kadın örgütlerine başvuru yapılabilmesi yer alır. Bunun yanı sıra şiddet önleme ve izleme merkezi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da başvuru merkezleri arasındadır. Kişi somut olayın durumuna bağlı olarak ve sağlık durumu elverdiği takdirde şiddet gördüğüne dair darp raporu almalıdır.

Evden çıkma imkânı bulunmadığı hallerde ise ALO 183 veya Polis İmdat aranabilir. Şiddet gören kişi 6284 sayılı yürürlükteki Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet uygulayana karşı bazı tedbirler aldırabilir. Anılan Kanun’un tanıdığı hukuki olanaklardan bazılarını sıralamak gerekirse;

 • Evden uzaklaştırma,
 • İletişim kanalları ile rahatsız edilmeyi engelleme,
 • Ev, işyeri gibi kişinin bulunduğu adreslere yaklaşmayı engelleme,
 • Kişisel bilgileri gizletme,
 • Yakın koruma talebi,
 • Geçici velayet talebi,
 • Geçici maddi yardım talebi,
 • Müşterek konuta şerh koydurmak alınabilecek tedbirlerden bazılarıdır.

Evlilikte Şiddete Karşı Mahkeme Kararı Uyarınca Alınacak Tedbirler

6284 sayılı yürürlükteki Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, aile içi şiddetin önlenmesi amacı ile kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirleri düzenler. Bahse konu Kanun’da belirtilen merciler tarafından şiddete uğramış olan ya da uğrama ihtimali olan kişiler hakkında olayın niteliğine bağlı olarak önleyici tedbirler alınabilir.

Kanuna göre hakimlerin koruyucu ve önleyici tedbirleri birlikte verebilme yetkisi bulunur. Bunun yanı sıra mülki amirler ve gecikmesinde sakınca görülen durumlarda kolluk amirleri sadece bazı koruyucu ve önleyici tedbir kararlarını verebilir. Mülki amirlerin 6284 sayılı Kanun çerçevesinde verebileceği koruyucu tedbir kararlarından bazıları şunlardır:

 • Barınma yeri,
 • Geçici maddi yardım,
 • Geçici koruma altına alma,
 • Kreş imkânı.

Hâkim Tarafından Verilebilen Koruyucu Tedbir Kararları:

 • İşyeri değiştirilmesi,
 • Ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,
 • Aile konutuna şerh,
 • Kimlik ve ilgili belge ve bilgilerin değiştirilmesi.

Önleyici Tedbirler

Hâkim Tarafından Şiddet Uygulayan Hakkında Verilebilen Önleyici Tedbir Kararları

 • Şiddet tehdidi, aşağılama, hakaret, küçük düşürme gibi davranışlarda bulunmaması yönünde karar,
 • Müşterek konuttan, bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılma kararı,
 • Korunan kişiye, bu kişilerin bulundukları ortama yaklaştırmama kararı,
 • Çocukla kurulan kişisel ilişkinin sınırlandırılması, refakatçi eşliğinde yapılması ya da tümden ortadan kaldırılması kararı,
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi kararı,
 • Korunan kişinin iletişim araçları ile rahatsız edilmemesi kararı,
 • İzin verilmiş olan bulundurma ve taşıma hakkına rağmen silahın kolluğa teslim edilmesi,
 • Şiddet uygulayan kişinin psikolojik rahatsızlığı ya da madde-alkol bağımlılığı varsa bunu tedavi ettirmesi.

Kolluk Amiri Tarafından Verilebilen Önleyici Tedbirler

 • Hakaret, şiddet tehdidi, aşağılama ve küçük düşürme içeren söz ve davranışların yapılmaması,
 • Müşterek konuttan ya da bulunduğu yerden derhal uzaklaştırma, müşterek konutun şiddete uğrayan kişiye tahsisi,
 • Şiddet uygulayanın korunan kişiye yaklaşmaması,
 • Çocuklarla kurulan ilişkinin sınırlandırılması, ortadan kaldırılması ya da refakatçi eşliğinde gerçekleştirilmesi.

6284 Sayılı Kanun’dan yaralanabilecek kişiler şunlardır:

 • Kadınlar,
 • Çocuklar,
 • Aynı haneyi paylaşanlar,
 • Aynı haneyi paylaşmayanlar,
 • Tek taraflı ısrarlı takip mağdurları.

Aile İçi Şiddetin Cezası

Aile içi şiddet uygulayan kişi Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılır. İşlenen suçun ne olduğuna bağlı verilecek cezada değişiklik olur. Şiddetin eşe karşı işlenmesi Türk Ceza Kanunu uyarınca suçu nitelikli hale getirmektedir. Bu durum cezanın ağırlaştırılması ile sonuçlanır. Aile içi şiddet uygulandığında aşağıdaki suçlardan herhangi biri kapsamında değerlendirilebilir. Uygulanan fiilin niteliğine bağlı olarak bu karar verilir:

Evlilikte Şiddet Cezası

Kişi şiddete uğradığında yapması gerekenlerden biri de darp raporu almak olur. Şiddetin ispatı söz konusu olduğunda kanıtlanması için bu resmî belgeler önemlidir. Evlilikte şiddet cezalandırılan bir davranıştır. Bununla birlikte aile içindeki şiddetin genellikle üstü örtülür. Aile içinde fiziksel şiddete uğrayan bireyin darp raporu alması için somut olayın durumuna bağlı olarak ve sağlığı da elveriyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurması uygun olur.

Kişi olay gerçekleştiğinde polise başvurmuş ise bu durumda hastaneye sevk edilir. Darp raporu alan kişi karakol, savcılık ya da Aile Mahkemesi kanalı ile koruma talebinde bulunabilmektedir. Darp edilen kişinin şiddete maruz kaldıktan hemen sonra bu raporu alması delillerin kaybolmadan tespiti açısından önem taşır. Bununla birlikte rapor alma konusunda sınırlandırılmış bir süre yoktur. 

 • Mahkemenin vereceği tedbir kararının çiğnenmesi durumunda şiddeti uygulayan hakkında 3-10 gün aralığında zorlama hapis cezası verilebilir.
 • Hapis cezasına rağmen davranışın devam etmesi durumunda 30 güne kadar zorlama hapis cezası uygulanabilmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu aile içi şiddete karşı hususları kapsar. Bu kanuna göre aile içi şiddet sebebi ile cezalandırılacak bazı suçlar şunlardır:

 • Kasten yaralama,
 • Eziyet,
 • Birden fazla evlilik,
 • Çocuk düşürtmek,
 • Töre cinayetleri,
 • Namus cinayetleri,
 • Kötü davranış,
 • Tehdit,
 • Hakaret,
 • Cinsel taciz, saldırı,
 • Huzur bozma,
 • Fuhşa zorlama,
 • Konut dokunulmazlığını ihlal,
 • Çocuğun kaçırılması, alıkonulması.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)

6284 sayılı Kanun ile kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) veya diğer ismiyle KOZA, 81 ilde hizmet vermektedir. Şiddet vukua geldiğinde mağdura yardım sağlamak ve mağduru 6284 sayılı Kanun kapsamında yararlanılabilecek hakların elde edilmesi için ilgili mercilere yönlendirmek ve ihtiyaç duyulan desteklerin koordinasyonunu sağlamakla görevini icra eder.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) İletişim Bilgileri

İl Adı

Adres

Tel

ADANA

Huzurevleri Mah. 77139. Sok. No:4 Çukurova/Adana

0 322 247 08 35 / 0 322 239 99 59

ADIYAMAN

Altınşehir Mah. Gölbaşı Karayolu 5. Km’si No:28 Adıyaman

0 416 223 12 62

AFYON

Zafer Mahallesi Kanuni Caddesi Müze Arkası No:15 Merkez/Afyonkarahisar

0 272 213 17 83

AČRI

Fırat Mahallesi 950 Sokak ATSO Arkası Merkez/Ağrı

0 472 215 21 20

AKSARAY

Kılıçaslan Mah. Bediüzzaman Bulv. No:83 Aksaray

0 382 222 04 34

AMASYA

55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No:119/Amasya

0 358 222 00 51

ANKARA

Anafartalar Caddesi No:66 Ulus/Ankara

0 312 348 36 86, 0312 351 65 63

ANTALYA

Kültür Mah. 3844. Sok. No:8 Kepez/Antalya

0 242 227 20 62

ARDAHAN

Kaptanpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No:9 Kat:4 Ardahan

0 478 211 38 40

ARTVİN

İl Müdürlüğü – Çarşı Mahallesi İnönü Caddesi Ata İş ve Yaşam Merkezi No:10 Artvin

0 466 212 42 82

AYDIN

İl Müdürlüğü – Veysi Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı No:65 Efeler/Aydın

0 256 214 64 00

BALIKESİR

Altı Eylül İlçesi Bahçelievler Mahallesi Teknik Lise Caddesi No: 121/A Balıkesir

0266 249 29 73

BARTIN

Demirciler Mah. Ali Gama Sokak No:47/2 Merkez Bartın

0 378 227 81 44

BATMAN

Belde Mahallesi 3210 Sokak, No: 26, Merkez/Batman

0 488 214 38 14

BAYBURT

Veysel Mahallesi Su Deposu Sokak No:42- Bayburt

0 458 211 46 01

BİLECİK

Tevfik Bey Caddesi Arz Birlik Apartmanı Merkez/Bilecik

0228 212 20 37

BİNGÖL

Yenişehir Mah. Selahattinkaya Cad.No:33 Bingöl

0 426 213 83 80

BİTLİS

8 Ağustos Mahallesi 413 Sok. Merkez/Bitlis

0434 226 97 78

BOLU

Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi No:61 Bolu

0 374 270 50 30

BURDUR

Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi No:29 Burdur İl Müdürlüğü 3. Kat Burdur

0 248 233 19 99

BURSA

Muradiye Mh.Kayabaşı Sk. No:7 Osmangazi/Bursa

0 224 223 03 68

ÇANAKKALE

Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:209/5 Çanakkale

0 286 218 09 82

ÇANKIRI

İl Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Namık Kemal Parıltı Cad. No:22 Kat:2 Merkez/Çankırı

0 376 213 26 89

ÇORUM

Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No:57 Çorum

0 364 224 67 63

DENİZLİ

Kervansaray Mah. Barbaros Cad. No:145 Bağbaşı/Denizli

0 258 266 41 66

DİYARBAKIR

Diclekent Villaları 252.Sok. No:37-39 Kayapınar/Diyarbakır

0 412 257 21 50/ 0 412 257 18 90

DÜZCE

Kiremitocağı Mh İstanbul Cd No:109 Merkez/Düzce

0 380 524 69 96

EDİRNE

Şükrü Paşa Mahallesi Turan Dursun Caddesi No:7 Merkez/Edirne

0 284 214 34 40

ELAZIĞ

Cumhuriyet Mah. Fathi Ahmet Baba Bulv. No:96 Elazığ

0 424 247 35 43

ERZİNCAN

İnönü Mah. Hükümet Konağı C Blok No:12 Erzincan

0 446 226 60 68

ERZURUM

Rabiana Mah. Atatürk Lisesi Cad. No:1 Yakutiye/Erzurum

0 442 215 14 00

ESKİŞEHİR

Huzur Mahallesi Yıldızlar Sokak No:49/A Odunpazarı Eskişehir

0 222 237 80 48 / 0 222 237 72 24

GAZİANTEP

Düğmeci Mahallesi Türkocağı Sokak No: 5/B Şahinbey/Gaziantep

0 342 220 78 01 / 0 342 220 71 10

GİRESUN

İhsaniye Mahallesi Fatih Caddesi No:89 Kat:1 ve 4 Giresun

0 454 316 00 90

GÜMÜŞHANE

Özcan Mahallesi Süleyman Sungurlu Sokak No:7 Kat:2 Gümüşhane

0 456 213 19 10

HAKKARİ

Dağgöl Mahallesi Pegan Caddesi No:10 Merkez/Hakkari

0 438 211 99 19-20

HATAY

Akevler Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cd. No: 33 / 2 Antakya

0 326 216 61 33

IĞDIR

SöğütlüMahallesi İrfan Caddesi No:20 Merkez/Iğdır

0 476 226 40 27

ISPARTA

Pirimehmet Mah. 107. Cad. No:15 Isparta

0 246 223 49 00

İSTANBUL

Yeşilköy Mah. Halkalı Cad. No:30 İstanbul

0 212 465 21 96 – 97 Faks: 0 212 465 21 20

İZMİR

Soğukkuyu Mah. 1847/15 Sok. No:11 Bayraklı/İzmir

0 232 363 33 41

KAHRAMANMARAŞ

Mimar Sinan Mah. 48026. Sok. No:3/1 Onikişubat/Kahramanmaraş

0 344 215 16 26

KARABÜK

İl Müdürlüğü Yeşil Mahallesi Taşkent Caddesi No:3 Merkez /Karabük

0 370 412 29 04

KARAMAN

Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Cad No:46 Merkez /Karaman

0 338 213 75 16

KARS

Orta Kapı Mah. Resul Yıldız Cad. No:5 Kat:4 Kars

0 474 214 14 75

KASTAMONU

İl Müdürlüğü Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:39/A Kastamonu

0 366 214 92 17-18

KAYSERİ

Fatih Mahallesi Oğuz Caddesi No:27/Kocasinan/Kayseri

0 352 222 29 50

KIRIKKALE

Yeni Mahalle Sağlık Caddesi No:52 Merkez/Kırıkkale

0 318 224 07 19

KIRKLARELİ

AhievranMahallesi 729. Sokak Rafi Erdal İş Merkezi No:7 Merkez/Kırşehir

0 386 213 40 77

KİLİS

İsmet Paşa Mh. Ali Metin Dirimtekin Cd. No:48 K:2 Kilis

0 348 813 11 24

KOCAELİ

Saraybahçe Kozluk Mah. Ruşen Hakkı Cad. No:13 Kocaeli

0 262 321 02 06

KONYA

Aksinne Mahallesi Pirebi Sok. No:14 Meram/Konya

0 332 321 01 83

KÜTAHYA

Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:1 Merkez /Kütahya

0274 223 02 32

MALATYA

Özalper Mah. Gülümser Cad. No:15 Yeşilyurt/Malatya

0 422 212 32 25 / 0 422 212 32 26

MANİSA

Tevfikiye Mahallesi 3316 Sok. No:15/1 Yunus Emre/Manisa

0 236 232 46 84

MARDİN

Yenişehir Mahallesi Karakol Caddesi No:68 Artuklu/Mardin

0 482 213 33 83

MERSİN

Gazi Mah.1323. Sok. No:5 Yenişehir/Mersin

0 324 328 66 35

MUČLA

Emir Beyazıt Mahallesi Dr. Baki Ünlü Caddesi No:71/Muğla

0 252 212 11 50

MUŞ

Yeşilyurt Mahallesi Emekliler Caddesi No:28 Muş

0 436 216 28 07

NEVŞEHİR

350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:1/2 Merkez/Nevşehir

0 384 215 20 59 / 215 00 64

NİČDE

Nar Mahallesi Osmanlı Sokak No:1 Merkez/Niğde

0 388 232 34 86

ORDU

Akyazı Mahallesi 15 Temmuz Milli İrade Caddesi No:30 Altınordu/Ordu

0 452 233 93 77

OSMANİYE

Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi No: 418/Osmaniye

0 328 802 07 74

RİZE

Merkez İlçesi Paşakuyu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:3 Rize

0 464 216 00 12

SAKARYA

Sakarya Mah. İnönü Cad. Hamam Sok. No:1 Adapazarı/Sakarya

0 264 270 10 35

SAMSUN

Ulugazi Mah. Kaplanoğlu Sok. No:4 İlkyardım/Samsun

0 362 431 11 87

SİİRT

Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesi No: 33 Merkez/Siirt

0 484 223 22 77

SİNOP

Gelincik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:4 / 3 Sinop

0 368 261 96 66

SİVAS

Gökçebostan Mah. Höllülük Cad. No:22 Sivas

0 346 225 40 14

ŞANLIURFA

Paşa Bağı Mahallesi 765. Sok. No:42/B Şanlıurfa

0 414 313 56 31

ŞIRNAK

İl Müdürlüğü – Vakıfkent Mahallesi Şehit Mehmet Esin Caddesi No/32-Şırnak

0 486 216 29 83

TEKİRDAĞ

Gündoğdu Turgut Mah. Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Cad. No:38 Süleymanpaşa/Tekirdağ

0 282 261 20 48

TOKAT

İl Müdürlüğü – Hızarhane Caddesi. SHÇEK İş Hanı No:4 Merkez/Tokat

0 356 214 15 56

TRABZON

Soğuksu Mah. Soğuksu Cad. Huzur Sok. No:10 Çamlık/Trabzon

0 462 231 40 12

TUNCELİ

Esentepe Mahallesi Nelson Mandela Caddesi No:23 Merkez/Tunceli

0 428 212 12 77

UŞAK

Atatürk Mah. Çivril Cad. No:48 Uşak

0 276 223 98 27

VAN

Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı C Blok Kat:3 Van

0432 216 16 23

YALOVA

Kazım Karabekir Mahallesi, Fulya Sokak, No:8 Merkez/Yalova

0 226 811 57 77

YOZGAT

İl Müdürlüğü – Karatepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Cad. Yeni Hükümet Konağı Hizmet Binası Kat:1 (ASPİM kat:4) Yozgat

0 354 212 10 47

ZONGULDAK

Meşrutiyet Mah. Yeni Sok. No:1 Zonguldak

0 372 222 12 14

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Aile içi şiddete maruz kalan bireyler çeşitli kararlar uygulanmak sureti ile korunmaya çalışılır. Uzaklaştırma kararı da bunlardan biridir. Aile Mahkemesi tarafından verilen bu karar aracılığı ile şiddete uğrayan kişi korunabilir. Kişi fiziksel, psikolojik ya da farklı bir şiddete maruz kaldığında Cumhuriyet Savcılığı’na, kolluk kuvvetlerine, Aile Mahkemesi’ne ya da bu konuda görevlendirilen kurumlara başvurabilmektedir.

Şiddete uğrayan kişiye mahkeme kararı ile alınacak uzaklaştırma tedbirleri 6 aylık süre için geçerli olur. Bu karar başvurunun ardından 1-5 günlük süreler içerisinde çıkarılabilir. Karar alındıktan sonra mağduriyete yol açan ilgili kişi tebligat yapılmak sureti ile bilgilendirilmektedir. Tebliğ edilen kararın ihlali durumunda çeşitli hüküm ve sonuçlarla karşılaşılır.

Şiddete maruz kalan kişiler için koruma kararı çıkarılması durumunda belirli bir süre için bu karar geçerli olur. Süresiz olarak verilmeyen koruma kararının mağduriyetin devam ettiği durumlarda uzatılabilmesi mümkündür. Son olarak, özellikle belirtmekte fayda var ki aile içi şiddet söz konusu olduğunda yetkin ve deneyimli bir aile ve boşanma hukuku avukatı veya ceza hukuku avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Aile İçi Şiddet Uygulandığında Ne Yapılmalıdır?

Aile içi şiddete maruz kalan kişi Savcılığa ya da Aile Mahkemesi’ne başvurabilir. Şiddet uygulayan kişi hakkında çeşitli koruma kararları ya da tedbir kararları aldırılarak mağdurun şiddetten korunması önlenmeye çalışılır. Bu durumda mağdur; ALO 183, 112 Polis İmdat, kolluk kuvvetleri, jandarma, savcılık, kaymakamlık, valilik, belediyeler, kadın sivil toplum kuruluşlarından yardım alabilir.

Aile İçi Şiddet Nedir?

Aile içi şiddet; eşlerden birine, çocuklara, aile bireylerine fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik yönlerden baskı ve kontrol içeren davranışlardır. Bu davranışlar vasıtası ile kişiye zarar verilerek acı çektirilir.

Aile İçi Şiddet Suç mu?

Aile içi şiddet suç olarak kabul edilir. Kasti olarak bir kişinin vücuduna zarar verildiğinde, sağlık ve algılamasını bozacak fiiller uygulandığında 1-3 yıl aralığında hapis cezası verilebilir.

Aile İçi Şiddet Nasıl Kanıtlanır?

Kişi fiziksel şiddete maruz kaldığını darp raporu alarak ispat edebilir. Psikolojik şiddet içinse sağlık raporuna gerek duyulur. Raporun yanı sıra şahitlerin varlığı da ispat açısından önemlidir.

Aile İçi Psikolojik Şiddet Cezası

Aile içi psikolojik şiddet eşlerden biri tarafından diğer eşe, çocuklara, aile bireylerine karşı işlenebilir. Bu tür davranışlar suç olarak kabul edilir. Aile içi şiddet uygulandığında önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında kişiler korunmaya çalışılır.

Darp Sebebi ile Şikâyette Ne Olur?

Şiddete bağlı olarak darp edilen kişi şikayetçi olduğunda darp kasten yapılmış ise kasten yaralama fiilinin oluşması sebebi ile ceza verilebilir. Kasten yaralama kişi üzerinde basit müdahaleyle giderilebilecek sonuçlar doğurduğunda mağdurun da şikâyeti söz konusu ise 4 ay-1 yıl aralığında hapis cezası veya adli para cezası uygulanabilmektedir.

Evlilikte Şiddet Çeşitleri Nelerdir?

Evlilikte şiddet; psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik olarak uygulanabilmektedir.