6284 Sayılı Kanun *6284 Sayılı Kanun Nedir?

6284 Sayılı Kanun

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

Şiddete uğrayan veya şiddet görme tehlikesi altında bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru bireylerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla alınacak tedbirler ve bu tedbirlere dair usul ve esasların düzenlendiği kanun, 6284 sayılı yürürlükteki Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

6284 Sayılı Kanun Nedir?

6284 sayılı Kanun’dan kasıt, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur. Anılan Kanun, şiddete gören yahut şiddet görme tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve söz konusu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla başvurulabilecek tedbirleri düzenler.

→ Tek Taraflı Israrlı Takip Mağduru: Kişinin, ayrıldığı ya da halen beraber olduğu sevgilisi veya eşi tarafından daima takip edilmesi, izlenmesidir. Takip eden kişi, takip davranışı ile karşı tarafta korku uyandırmayı, ona gözdağı vermeyi ve güvencesiz hissetmesini amaçlar.

6284 sayılı Kanun, aynı Kanun’da düzenlenen kişileri şiddetten korumak ve bu kişilere yönelik şiddet uygulayan kişileri engellemek amacıyla etkili ve önemli imkanlar sağlar. 6284 sayılı Kanun’a ve anılan Kanun çerçevesinde başvurulabilecek hukuki olanaklara dair merak konusu hususlara değindiğimiz içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz.

6284 Sayılı Kanun’un Kapsamı

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kamuoyunda kısaca 6284 sayılı Kanun olarak bilinir. İşbu Kanun 20/03/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı Kanun, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetle etkin bir mücadele verilmesi amacıyla, uygulamaya yönelik somut mekanizmalar kurması bakımından, iç hukuktaki en etkin ve kapsamlı metindir.

6284 sayılı Kanun’un sağladığı en mühim hukuki araç, başvuru veya ihbar yoluyla ya da re ‘sen işlem başlatılarak, belge veya delil şartı olmaksızın, şiddet mağduru lehine koruyucu tedbir kararı verilmesine olanak tanımasıdır. Bu çerçevede, 6284 sayılı Kanun’a istinaden talep edilebilecek koruyucu ve önleyici tedbirlerden bazıları şunlardır:

 • Hayati tehlikenin varlığı halinde ilgilinin geçici koruma altına alınması,
 • Hukuki, mesleki, psikolojik ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Barınma yeri temin edilmesi,
 • İlgilinin iş yerinin değiştirilmesi,
 • Başvuru sahibinin evli olması durumunda, ortak konuttan ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,
 • Geçici maddi yardımda bulunulması,
 • Hayati tehlike halinde Tanık Koruma Kanunu çerçevesinde kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi,
 • Failin şiddet tehdidi, aşağılama, hakaret veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verilmesi,
 • Kreş olanağı temin edilmesi,
 • Failin, korunan kişi/kişilere, söz konusu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması,
 • Çocuklarla ilgili geçmişte verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkin sınırlandırılması yahut tamamen kaldırılması,
 • 4721 sayılı yürürlükteki Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen şartları varlığı halinde ve korunan kişinin istemi üzerine, tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,
 • Failin, koruma altına alınmış kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
 • Failin, koruma altına alınmış kişiyi iletişim araçları veya benzer şekillerde rahatsız etmemesi,
 • Şiddette bulunan/failin, ortak konuttan veya bulunduğu yerden ivedilikle uzaklaştırılması ve ortak konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Failin, şiddette bulunmamış olsa dahi mağdurun yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmaması,
 • Failin, taşıması veya bulundurması hukuken izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,
 • Failin, koruma altına alınan kişilerin bulunduğu yerlerde uyuşturucu veya uyarıcı madde ve alkol kullanmaması yahut bu maddelerin etkisindeyken, korunan kişilere ve bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlı ise hastaneye yatmak da dahil olmak üzere muayene ve tedavisinin sağlanması.

6284 sayılı Kanun’a istinaden hükmedilebilecek tedbirlerden bazılarını sıralamış bulunuyoruz. Fakat belirtmemiz gerekir ki, anılan Kanun’a dayanarak hükmedilebilecek tedbirler sınırlı sayıda belirtilmemiştir. Bu bakımdan, şiddetin engellenmesi ve şiddet gören kişinin korunmasına yarar sağlayacağı umulan tedbirlere hükmedilebilmesi adına hakimlerin takdir yetkisi vardır.

Özellikle vurgulamakta yarar var ki, 6284 sayılı Kanun çerçevesinde koruyucu tedbir kararlarına hükmedilebilmesi için şiddet uygulandığına dair delil veya belge aranmaz. Ayrıca, verilen kararlara aykırı davranılması durumunda fail aleyhine zorlama hapsine hükmolunabileceği de 6284 sayılı Kanun’da düzenleme altına alınmıştır.

Tedbir Kararlarına İtiraz Etmek Mümkün müdür?

6284 sayılı Kanun uyarınca hükmedilen tedbir kararlarına karşı itiraz edilebilir. İtiraz, tedbir kararının ilgiliye tefhim veya tebliğini takiben 2 hafta süre ile yapılır. İtirazın yapılacağı merci ise aile mahkemesidir. İtiraz mercii sıfatıyla aile mahkemesi, itiraz başvurusu hakkında bir hafta içinde karar verir. İtiraz üzerine verilen kararlarsa kesindir.

6284 Sayılı Kanun’dan Hangi Durumlarda Yararlanılabilir?

6284 sayılı Kanun’da şiddet; fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik bakımdan zarar görülmesi veya acı çekilmesi ile neticelenen ya da neticelenmesi muhtemel hareketler olarak tanımlanır. Dolayısıyla, şiddet kavramını yalnızca darp edilmek şeklinde değerlendirmemek gerekir. 6284 sayılı Kanun’a göre şiddet kapsamında değerlendirilebilecek başlıca davranışlar şunlardır:

 • Hakaret etmek,
 • Birilerinin yanında küçük düşürmek,
 • İstenmeyen zamanlarda ve biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak,
 • İhtiyaçlar için yeterli maddi yardımda bulunmamak,
 • Sürekli nereye kaç lira harcandığını sormak,
 • Kimlerle arkadaş olunduğuna karışmak,
 • Aşağılamak,
 • Öldürmekle, yaralamakla, sakat bırakmakla tehdit etmek,
 • Komşularla, arkadaşlarla, akrabalarla görüşülmesine izin vermemek,
 • Kazanılan paraya el koymak,
 • Israrla telefonla aramak,
 • Takip etmek.

Sıralanan davranışlar Kanun’a göre şiddet kapsamında kabul edilir. Dolayısıyla, söz konusu davranışlara maruz kalınması halinde 6284 sayılı Kanun’da düzenlenen tedbirlerden yararlanılabilir. Ayrıca, şiddet mağdurunun yanı sıra, çocuğu, annesi, kız kardeşi veya yakınındaki kişiler de şiddet sebebiyle zarar görüyor olabilir. Kanun, söz konusu kişileri de hukuki koruma altına almıştır.

Anılan Kanun’un hukuki korumalarından yararlanabilmek adına mutlaka direkt şiddete maruz kalmak şart değildir; şiddet tehlikesi ya da tehdidi altında olmak da hukuki güvencelerden yararlanabilmek için yeterlidir. Ayrıca, şiddete maruz kalan veya şiddet görme tehlikesi altında bulunan her kadın – yasal statüleri ve hangi ülkeden geldikleri önem taşımaksızın – Kanun’dan faydalanabilir.

6284 Sayılı Kanun Kapsamındaki Haklar Nelerdir?

Kanun’da düzenlenen haklardan etkin bir biçimde yararlanabilmek, hatalı veya ihmali bir işlem sebebiyle telafisi güç kayıplar yaşamamak adına, aile hukukunda deneyim ve yetkinlik sahibi bir aile ve boşanma hukuku avukatından yardım almak, sürecin müspet seyri adına en doğru yaklaşım olacaktır. 6284 sayılı Kanun uyarınca yararlanılabilecek başlıca haklar şunlardır:

Uzaklaştırma Kararı

Mağdur, şiddet uygulayan kişinin, birlikte yaşanılan ortak konuttan uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Buna göre, karar süresi boyunca ortak konuta, iş yerine, çocuğun okuluna ve mağdura yaklaşması engellenebilir ve mağdur ortak konutta yaşamaya devam edebilir. Fakat ciddi bir yaşam tehlikesi söz konusu ise sığınağa yerleşmek gibi farklı güvencelerden yararlanmak, daha hızlı ve koruyucu bir seçenek olabilir.

Uzaklaştırma Kararı İçin Nereye Başvurulur?

Uzaklaştırma kararı talebi için başvurulabilecek merciler aşağıda sıralanmış olmakla birlikte, başvuru öncesinde deneyimli bir aile avukatına danışmanın ve sürecin seyri hakkında bilgi almanın yararlı olacağını belirtelim. Şiddet gören veya şiddet görme tehlikesi ya da tehdidi altında bulunan kişi, 6284 sayılı Kanun gereği uzaklaştırma kararı talebinde bulunmak için şu mercilere başvurabilir:

 • Karakol
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Aile Mahkemeleri

→ Acil Durumlar! Acil ve hemen müdahale edilmesi gerekli hallerde polisin, şiddet uygulayan ya da uygulama olasılığı bulunan kişiyi herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın evden uzaklaştırma yetkisi ve sorumluğu bulunur. Dolayısıyla, ivedilik gereği müdahale edilmesi gereken durumlarda polise başvurulabilir ve şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılması talep edilebilir.

Geçici Koruma (Yakın Koruma) Kararı

Şiddet mağduru veya şiddete maruz kalma riski ya da tehdidi altında bulunan kişi, geçici koruma (yakın koruma) talebinde bulunabilir. Kişi, şiddet uygulayan yahut uygulama olasılığı bulunan kişinin zarar vermesinden kuşku duyuyorsa, dışarı çıktığında, işe giderken vb. durumlarda kendisine eşlik edecek bir polisin görevlendirilmesini talep edebilir. Bunun için başvurulabilecek merciler şunlardır:

 • Karakol
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Kaymakamlık ve Valilik
 • Aile Mahkemeleri

→ Dikkat! Valilik veya kaymakamlık; aile mahkemesine yahut savcılığa yönlendirmeden, mağdur için yakın koruma atanması kararı verebilir. Ayrıca, ivedilik gereği anında müdahale edilmesi gerekli bir durumda en yakın polis veya jandarma da yakın koruma vermek yükümlülüğü altındadır. Bu tür bir durumda polis veya jandarma, olayı takip eden ilk iş gününde, aldıkları kararı valilik veya kaymakamlığa onaylatırlar.

Sığınak Talebi

Şiddet gören kişi acil olarak evi veya yakınlarının evi haricinde barınacak güvenli bir yere gereksinimi söz konusu olduğunda, kendisi ve çocukları için, bulunduğu şehirde yahut bir başka şehirde güvenli ve elverişli bir barınma yeri talep edebilir. Bunun üzerine tahsis edilen sığınağın adresi gizli tutulur ve kişi talep etmediği sürece kimse ile paylaşılmaz.

Özellikle vurgulamak gerekir ki, sığınak talebinde bulunmak için şikayetçi olmak, tedbir kararı aldırmak veya darp raporu gibi şiddetin varlığına ilişkin kanıt göstermek zorunlu değildir. Ayrıca, ŞÖNİM, karakol ya da kaymakamlık/valilik, talepte bulunan kişiyi acil bir şekilde sığına yerleştirmek yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için aile mahkemesi kararı şart değildir. Sığınma talebi için;

 • Karakol
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Kaymakamlık ve Valilik
 • Aile Mahkemelerine başvurulabilir.

Ulaşım Engeli Talebi

Şiddet mağduru, şiddet uygulayan kişinin, kendisini rahatsız etmesinin engellenmesini talep edebilir. Şiddet mağduru, şiddet uygulayan kişinin telefon, sosyal medya, mail veya herhangi bir yöntem yardımıyla, kendisine ulaşmasının önlenmesini isteyebilir. Ulaşım engeli talebinde bulunmak için başvurulabilecek merciler ise şunlardır:

 • Karakol
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Aile Mahkemeleri

Adres Bilgilerinin Gizlenmesi İstemi

Kişi, can güvenliğinin tehdit altında olması veya şiddet uygulayandan kaçması durumlarında, kimlik ve adres bilgilerinin tüm resmi kayıtlarda gizlenmesi isteminde bulunabilir. Bu talep, şiddet uygulayan kişinin, nüfus kayıt sistemi, sağlık sigorta kayıtları, çocuğun okulu veya bir başka resmi kayıt üzerinden mağdura ilişkin adres bilgilerine ulaşamamasını sağlamak içindir.

Başvuru sahibi, kendisine ait adres ve kimlik bilgilerinin gizlenmesi istemini açıkça belirtmeli ve bu gizlilik kararının, aile mahkemesi tarafından yazılacak karar metninde açıkça yer alması talebinde bulunmalıdır. Ayrıca, direkt şiddet uygulayan bir kişi söz konusu değil, fakat muhtemel bir can güvenliği tehdidi söz konusuysa da hasım gösterilmeksizin, kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi talep edilebilir. Talep için;

 • Karakol
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Aile Mahkemelerine başvurulabilir.

Kimlik Bilgilerinin Değiştirilmesi Talebi

Can güvenliği tehdit altında bulunan kişi, kimlik bilgilerinin değiştirilmesi talebinde bulunabilir. Bu kapsamda bir yeni isme ve soy isme sahip olabilir. Fakat, özellikle belirtmek gerekir ki, bu karar ilgilinin yaşamında köklü ve radikal bir değişikliğe sebep olur; önceki kimliği ile elde ettiği hakların yitirilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla, kimlik bilgilerinin değiştirilmesi talebinde bulunmadan önce etraflıca düşünmek gerekir.

Şiddet Uygulayana Ait Silahın Polise Teslim Edilmesi Talebi

Şiddet uygulayan veya uygulama olasılığı bulanan kişinin, silahını polise teslim etmesi isteminde bulunulabilir. Söz konusu kişi, polis veya jandarma gibi mesleği sebebiyle silah taşımak durumunda olsa dahi yine de silahının teslim edilmesini talep etmek mümkündür. Şiddet uygulayana ait silahın polise teslim edilmesi talebi için başvurulabilecek merciler şunlardır:

 • Karakol
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Aile Mahkemeleri

Geçici Velayet ve Tedbir Nafakası İstemi

Şiddet gören veya görme tehlikesi altında bulunan kişinin çocuğu var ve henüz boşanma davası açmamışsa, 6284 sayılı Kanun kapsamında çocuk hakkında geçici velayet talebinde bulunulabilir. Velayet evlilik süresi zarfında anne ve baba tarafından müşterek kullanılır. Fakat eşi tarafından şiddet gören kişi, aile mahkemesine başvurmak suretiyle geçici velayet talebinde bulunabilir.

Daha öncesinde bağlanmış bir nafaka mevcut değilse, şiddet mağduru kendisi ve çocukları için nafaka bağlanması isteminde bulunabilir. İlgili eğer göçmense, geçici tedbire dair hususlarda Türk hukuku kanunlarına tabi olduğundan, tıpkı Türkiye Cumhuriyet vatandaşları gibi tedbir nafakası hakkından faydalanabilir.

Geçici Maddi Yardım Talebi

Şiddet mağduru, şiddete sebebiyle doğan gereksinimlerini karşılayabilmek adına 6284 sayılı Kanun kapsamında geçici maddi yardım isteminde bulunabilir. Geçici maddi yardım, diğer sosyal yardımlardan bağımsız olarak, şiddet görüldüğü için 6284 sayılı Kanun gereği tanınan ayrı bir haktır. Geçici maddi yardım istemi için başvurulabilecek merciler şunlardır:

 • Kaymakamlık
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
 • Aile Mahkemeleri

Aile Konutu Şerhi Talebi

Eşlerin, evlilik birlikleri devam ettiği sürede beraber yaşadıkları eve aile konutu denir. Halihazırda oturulan evin tapusu diğer eşin üzerine ise evlilik cüzdanı, ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi ile birlikte Tapu Müdürlüğüne başvurularak, aile konutu şerhi konulması talep edilebilir. Evin aile konutu olduğu hususunda bir uyuşmazlık söz konusu ise aile mahkemesine başvurularak aile konutu şerhi isteminde bulunabilir.

Genel Sağlık Sigortası

Kişi, 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma kararı almış ve fakat sigortalı değilse ya da sigorta prim borcu olsa dahi sigortalı kabul edilir. Alınan koruma kararının geçerlilik süresi zarfında, sağlık hizmetlerinden sigorta kapsamında faydalanılabilir ve yine ilaçlar sigorta kapsamında alınabilir. Şimdi, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan yararlanılabilmesi için nasıl başvuru yapılacağını izah edelim.

6284 Sayılı Kanun Tedbirleri İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Şiddet gören veya şiddet görme tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişilerin 6284 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen tedbirlerden yararlanabilmesi için dilekçe ile aile mahkemesine başvurmalıdır. Dilekçede, maruz kalınan şiddetten ve bu şiddetin önlenme isteğinden ayrıntılı bir şekilde bahsedilmesi gerekir.

Dilekçenin avukat yardımıyla hazırlanması şart olmamakla birlikte, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına aile hukuku avukatından yardım almak çok daha sağlıklı olacaktır. Hazırlanan dilekçe en yakın adliyenin nöbetçi aile mahkemesine verilebilir. 6284 sayılı Kanun tedbirlerinden faydalanabilmek için hazırlanması gereken dilekçenin bir örneğine içeriğimizin sonunda ulaşabilirsiniz.

Anılan dilekçenin, Cumhuriyet savcılıklarına, kaymakamlıklara, karakola veya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine verilmesi de mümkündür. Dilekçenin, aile mahkemesi yerine söz konusu mercilere verilmesi durumunda, bu mercilerin dilekçeyi aile mahkemesinin onayına sunmak üzere ulaştırması vakit alacağından, direkt aile mahkemesine müracaat etmek, kararın hızlı bir şekilde alınması adına daha doğru olacaktır.

Aile mahkemesine dilekçe ile başvurulduğu takdirde karar, genellikle en geç ertesi gün çıkar. Fakat savcılık veya karakol kanalıyla başvuruda bulunması halinde kararın onaylanması birkaç günü bulabilir. Aile mahkemesine başvuran kişiye bir dosya numarası verilir. Numaranın bir yere not edilmesi ise sağlıklı olacaktır. Karar, genellikle başvuruyu takip eden ilk iki mesai gününde verilir.

Aile mahkemesine başvurup henüz kararı çıkmayan kişiler, mahkemeye yeniden gidip dosya numarasını ifade ederek başvuru sonucu hakkında bilgi alabilir. Tekrar yinelemekte fayda var ki, sığınak ve yakın koruma talepleri için mutlaka aile mahkemesine başvurmak gerekmez; ŞÖNİM veya karakola başvurmak ve can güvenliğinin tehdit altında bulunduğunu ifade ederek, talebin yazıya dökülmesini istemek yeterlidir.

Geçici yardım talebinde bulunulacak olması halinde ise en yakın kaymakamlığa başvurulmalı ve ekonomik durumun ayrıntılarıyla belirtildiği bir dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçe içeriğinde, aylık giderler (kira, su, elektrik vb.) bakmakla yükümlü olunan kişilerin (çocuk, anne, bana vb.) masraflarına yer verilmelidir. ŞÖNİM, karakol ve kaymakamlık başvurularının telefonla takibi mümkündür.

Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kanundan doğan hakların kullanılabilmesi için; ilk olarak hangi haklara sahip olunduğunun ve bu hakların nasıl elde edileceğinin bilinmesi gerekir. 6284 sayılı Kanun’da düzenlenen tedbir ve haklardan yararlanılabilmesi için nereye, nasıl başvuruda bulunmak gerektiğini belirtmiştik. Şu halde, yetkili makamlara başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken başlıca hususları sıralayalım:

 • Şayet çok acil bir durum söz konusu değilse öncelikle deneyimli, yetkin bir avukatla iletişim kurmak yararlı olacaktır. Avukat, mevcut durumu değerlendirmek suretiyle en doğru hukuki yol haritasının belirlenmesi, hatalı veya ihmali davranışlara mahal verilmeden sonuca gidilmesi adına yardım sağlayacaktır.
 • Yapılacak başvuruların tamamının yazılı olmasına önem göstermek gerekir. Başvuruya verilen yanıtların da sözlü olmasına itiraz edilmeli ve mutlaka yazılı yanıt talep edilmelidir.
 • Başvuru için karakola gidilmişse talep edilen hususların tamamının tutanağa geçirildiğinden emin olunmalıdır. Ayrıca, imzalanmadan önce tutanağın tamamı okunmalı; ifade edilmeyen hususların tutanakta yer alması halinde bunların değiştirilmesi talep edilmelidir.
 • Mağdur, vücudunda darp izleri varsa bu durumu polise bildirmeli ve hastaneye sevk edilerek darp raporu düzenlenmesini talep etmelidir.

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Karar İhlal Edilirse Ne Yapılmalıdır?

Şiddet mağdurunun başvurusu üzerine 6284 sayılı Kanun çerçevesinde verilen kararın ihlal edilmesi durumunda, ihlalde bulunan hakkında 3 ila 10 gün arasında hapis cezası ihtimali doğar. 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen kararın ihlal edildiği hakkında düzenlenen bir dilekçe ile mahkemeye ya da Cumhuriyet savcılığına başvurulmalıdır.

6284 Sayılı Kanun ve Yabancılara İlişkin Düzenlemeler

Yabancılar çeşitli hukuki sebepler ve farklı yasal statülerle Türkiye’de bulunabilir. Türkiye’de bulunan yabancıların faydalanabileceği koruma olanakları, ilgilinin yasal statüsüne göre farklılık gösterir. Fakat 6284 sayılı Kanun’dan ve Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) getirdiği haklardan tüm kadınlar faydalanabilir.

6284 Sayılı Kanun Dilekçe Örneği

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması adına 6284 sayılı Kanun’da düzenlenen tedbirlerden yararlanılabilmesi adına, dilekçe ile aile mahkemesine başvurmak gerekir. Örnek başvuru dilekçesi aşağıda yer almaktadır.

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

(En yakın aile mahkemesine başvuru yapılabilir.)

TEDBİR NAFAKASI TALEPLİDİR

(Tedbir nafakası talebi varsa)

DAVACI:                       Ad Soyadı, T.C. Kimlik Numarası,

Adres

DAVALI:                       Adı Soyadı,

Adres

KONU:6284 Sayılı yürürlükteki Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gerekli koruma tedbirlerinin alınması talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Şiddet uygulayan ile aranızdaki kişisel ilişkiye dair bilgi veriniz. Söz gelimi; eşiniz, eski eşiniz, sevgiliniz, erkek kardeşiniz, babanız. Şayet tek taraflı ısrarlı takip mağduruysanız, herhangi bir kişisel ilişkini olmamasına karşın, ısrarlı bir şekilde rahatsız eden kişiye dair bilgi veriniz.

Maruz kaldığınız şiddete (fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel) dair ayrıntılı bilgi veriniz. Maruz kaldığınız şiddetin süresine, ne zamandan beri şiddet gördüğünüze, şiddet biçimine ve nasıl uygulandığına dair detaylara yer veriniz.

HUKUKİ NEDENLER        :2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu.

HUKUKİ DELİLLER         : Hukuka uygun her türlü delil (Herhangi bir delil gösterme zorunluluğu yoktur.).

SONUÇ VE TALEP           :

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı Sayın Mahkemenizden;

Şiddet, tehdit ve hakaretlerde bulunmasının önlenmesi,

Ortak yaşadığımız, (adres bilgisi) adresinde bulunan evden ve şahsımın bulunduğu yerlerden (iş yeri, okul vs. adreslere ilişkin bilgi) ivedilikle uzaklaştırılması ve yaklaşmamasının sağlanması,

Ortak çocukla ilgili olarak, kişisel ilişkinin kaldırılmasına,

Şiddet uygulayanın evin geçimini sağlayan ve ekonomik olarak katkıda bulunan kişi olması nedeniyle, tedbir süresince tedbir nafakasına hükmedilmesine,

6284 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm tedbirlerin Sayın Mahkemeniz tarafından verilerek, gecikmesizin, ivedilikle tedbir kararı verilmesini talep ederim. (Tarih)

Saygılarımla,

(Ad Soyadı ve İmza)

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Nedir?

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), KOZA ismiyle 6284 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 81 ilde hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, şiddet söz konusu olduğunda mağdura yardım sağlamak ve mağduru, 6284 sayılı Kanun kapsamında faydalanılabilecek hakların elde edilmesi adına ilgili mercilere yönlendirmek ve gereksinim duyulan desteklerin koordinasyonunu sağlamakla sorumludur.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) İletişim Bilgileri

İl Adı Adres Tel
ADANA Huzurevleri Mah. 77139. Sok. No:4 Çukurova/Adana 0 322 247 08 35 / 0 322 239 99 59
ADIYAMAN Altınşehir Mah. Gölbaşı Karayolu 5. Km’si No:28 Adıyaman 0 416 223 12 62
AFYON Zafer Mahallesi Kanuni Caddesi Müze Arkası No:15 Merkez/Afyonkarahisar 0 272 213 17 83
AČRI Fırat Mahallesi 950 Sokak ATSO Arkası Merkez/Ağrı 0 472 215 21 20
AKSARAY Kılıçaslan Mah. Bediüzzaman Bulv. No:83 Aksaray 0 382 222 04 34
AMASYA 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No:119/Amasya 0 358 222 00 51
ANKARA Anafartalar Caddesi No:66 Ulus/Ankara 0 312 348 36 86, 0312 351 65 63
ANTALYA Kültür Mah. 3844. Sok. No:8 Kepez/Antalya 0 242 227 20 62
ARDAHAN Kaptanpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No:9 Kat:4 Ardahan 0 478 211 38 40
ARTVİN İl Müdürlüğü – Çarşı Mahallesi İnönü Caddesi Ata İş ve Yaşam Merkezi No:10 Artvin 0 466 212 42 82

 

AYDIN İl Müdürlüğü – Veysi Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı No:65 Efeler/Aydın 0 256 214 64 00

 

BALIKESİR Altı Eylül İlçesi Bahçelievler Mahallesi Teknik Lise Caddesi No: 121/A Balıkesir 0266 249 29 73
BARTIN Demirciler Mah. Ali Gama Sokak No:47/2 Merkez Bartın 0 378 227 81 44
BATMAN Belde Mahallesi 3210 Sokak, No: 26, Merkez/Batman 0 488 214 38 14
BAYBURT Veysel Mahallesi Su Deposu Sokak No:42- Bayburt 0 458 211 46 01
BİLECİK Tevfik Bey Caddesi Arz Birlik Apartmanı Merkez/Bilecik 0228 212 20 37
BİNGÖL Yenişehir Mah. Selahattinkaya Cad.No:33 Bingöl 0 426 213 83 80
BİTLİS 8 Ağustos Mahallesi 413 Sok. Merkez/Bitlis 0434 226 97 78
BOLU Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi No:61 Bolu 0 374 270 50 30
BURDUR Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi No:29 Burdur İl Müdürlüğü 3. Kat Burdur 0 248 233 19 99
BURSA Muradiye Mh.Kayabaşı Sk. No:7 Osmangazi/Bursa 0 224 223 03 68
ÇANAKKALE Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:209/5 Çanakkale 0 286 218 09 82
ÇANKIRI İl Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Namık Kemal Parıltı Cad. No:22 Kat:2 Merkez/Çankırı 0 376 213 26 89
ÇORUM Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No:57 Çorum 0 364 224 67 63
DENİZLİ Kervansaray Mah. Barbaros Cad. No:145 Bağbaşı/Denizli 0 258 266 41 66
DİYARBAKIR Diclekent Villaları 252.Sok. No:37-39 Kayapınar/Diyarbakır 0 412 257 21 50/ 0 412 257 18 90
DÜZCE Kiremitocağı Mh İstanbul Cd No:109 Merkez/Düzce 0 380 524 69 96
EDİRNE Şükrü Paşa Mahallesi Turan Dursun Caddesi No:7 Merkez/Edirne 0 284 214 34 40
ELAZIĞ Cumhuriyet Mah. Fathi Ahmet Baba Bulv. No:96 Elazığ 0 424 247 35 43
ERZİNCAN İnönü Mah. Hükümet Konağı C Blok No:12 Erzincan 0 446 226 60 68
ERZURUM Rabiana Mah. Atatürk Lisesi Cad. No:1 Yakutiye/Erzurum 0 442 215 14 00
ESKİŞEHİR Huzur Mahallesi Yıldızlar Sokak No:49/A Odunpazarı Eskişehir 0 222 237 80 48 / 0 222 237 72 24
GAZİANTEP Düğmeci Mahallesi Türkocağı Sokak No: 5/B Şahinbey/Gaziantep 0 342 220 78 01 / 0 342 220 71 10
GİRESUN İhsaniye Mahallesi Fatih Caddesi No:89 Kat:1 ve 4 Giresun 0 454 316 00 90
GÜMÜŞHANE Özcan Mahallesi Süleyman Sungurlu Sokak No:7 Kat:2 Gümüşhane 0 456 213 19 10
HAKKARİ Dağgöl Mahallesi Pegan Caddesi No:10 Merkez/Hakkari 0 438 211 99 19-20
HATAY Akevler Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cd. No: 33 / 2 Antakya 0 326 216 61 33
IĞDIR SöğütlüMahallesi İrfan Caddesi No:20 Merkez/Iğdır 0 476 226 40 27
ISPARTA Pirimehmet Mah. 107. Cad. No:15 Isparta 0 246 223 49 00
İSTANBUL Yeşilköy Mah. Halkalı Cad. No:30 İstanbul 0 212 465 21 96 – 97 Faks: 0 212 465 21 20
İZMİR Soğukkuyu Mah. 1847/15 Sok. No:11 Bayraklı/İzmir 0 232 363 33 41
KAHRAMANMARAŞ Mimar Sinan Mah. 48026. Sok. No:3/1 Onikişubat/Kahramanmaraş 0 344 215 16 26
KARABÜK İl Müdürlüğü Yeşil Mahallesi Taşkent Caddesi No:3 Merkez /Karabük 0 370 412 29 04
KARAMAN Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Cad No:46 Merkez /Karaman 0 338 213 75 16
KARS Orta Kapı Mah. Resul Yıldız Cad. No:5 Kat:4 Kars 0 474 214 14 75
KASTAMONU İl Müdürlüğü Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:39/A Kastamonu 0 366 214 92 17-18
KAYSERİ Fatih Mahallesi Oğuz Caddesi No:27/Kocasinan/Kayseri 0 352 222 29 50
KIRIKKALE Yeni Mahalle Sağlık Caddesi No:52 Merkez/Kırıkkale 0 318 224 07 19
KIRKLARELİ AhievranMahallesi 729. Sokak Rafi Erdal İş Merkezi No:7 Merkez/Kırşehir 0 386 213 40 77

 

KİLİS İsmet Paşa Mh. Ali Metin Dirimtekin Cd. No:48 K:2 Kilis 0 348 813 11 24
KOCAELİ Saraybahçe Kozluk Mah. Ruşen Hakkı Cad. No:13 Kocaeli 0 262 321 02 06
KONYA Aksinne Mahallesi Pirebi Sok. No:14 Meram/Konya 0 332 321 01 83
KÜTAHYA Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:1 Merkez /Kütahya 0274 223 02 32
MALATYA Özalper Mah. Gülümser Cad. No:15 Yeşilyurt/Malatya 0 422 212 32 25 / 0 422 212 32 26
MANİSA Tevfikiye Mahallesi 3316 Sok. No:15/1 Yunus Emre/Manisa 0 236 232 46 84
MARDİN Yenişehir Mahallesi Karakol Caddesi No:68 Artuklu/Mardin 0 482 213 33 83
MERSİN Gazi Mah.1323. Sok. No:5 Yenişehir/Mersin 0 324 328 66 35
MUČLA Emir Beyazıt Mahallesi Dr. Baki Ünlü Caddesi No:71/Muğla 0 252 212 11 50
MUŞ Yeşilyurt Mahallesi Emekliler Caddesi No:28 Muş 0 436 216 28 07
NEVŞEHİR 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:1/2 Merkez/Nevşehir 0 384 215 20 59 / 215 00 64
NİČDE Nar Mahallesi Osmanlı Sokak No:1 Merkez/Niğde 0 388 232 34 86
ORDU Akyazı Mahallesi 15 Temmuz Milli İrade Caddesi No:30 Altınordu/Ordu 0 452 233 93 77

 

OSMANİYE Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi No: 418/Osmaniye 0 328 802 07 74
RİZE Merkez İlçesi Paşakuyu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:3 Rize 0 464 216 00 12
SAKARYA Sakarya Mah. İnönü Cad. Hamam Sok. No:1 Adapazarı/Sakarya 0 264 270 10 35
SAMSUN Ulugazi Mah. Kaplanoğlu Sok. No:4 İlkyardım/Samsun 0 362 431 11 87
SİİRT Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesi No: 33 Merkez/Siirt 0 484 223 22 77
SİNOP Gelincik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:4 / 3 Sinop 0 368 261 96 66
SİVAS Gökçebostan Mah. Höllülük Cad. No:22 Sivas 0 346 225 40 14
ŞANLIURFA Paşa Bağı Mahallesi 765. Sok. No:42/B Şanlıurfa 0 414 313 56 31
ŞIRNAK İl Müdürlüğü – Vakıfkent Mahallesi Şehit Mehmet Esin Caddesi No/32-Şırnak 0 486 216 29 83
TEKİRDAĞ Gündoğdu Turgut Mah. Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Cad. No:38 Süleymanpaşa/Tekirdağ 0 282 261 20 48
TOKAT İl Müdürlüğü – Hızarhane Caddesi. SHÇEK İş Hanı No:4 Merkez/Tokat 0 356 214 15 56
TRABZON Soğuksu Mah. Soğuksu Cad. Huzur Sok. No:10 Çamlık/Trabzon 0 462 231 40 12
TUNCELİ Esentepe Mahallesi Nelson Mandela Caddesi No:23 Merkez/Tunceli 0 428 212 12 77
UŞAK Atatürk Mah. Çivril Cad. No:48 Uşak 0 276 223 98 27
VAN Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı C Blok Kat:3 Van 0432 216 16 23
YALOVA Kazım Karabekir Mahallesi, Fulya Sokak, No:8 Merkez/Yalova 0 226 811 57 77
YOZGAT İl Müdürlüğü – Karatepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Cad. Yeni Hükümet Konağı Hizmet Binası Kat:1 (ASPİM kat:4) Yozgat 0 354 212 10 47
ZONGULDAK Meşrutiyet Mah. Yeni Sok. No:1 Zonguldak 0 372 222 12 14

Sıkça Sorulan Sorular

6284 Sayılı Kanun Nedir?

6284 sayılı Kanun, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur. Anılan Kanun’un amacı, yine aynı Kanun’un 1’inci maddesinde şu şekilde düzenlemiştir; “Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

6284 Sayılı Kanun Kimleri Kapsar?

6284 sayılı Kanun, şiddete maruz kalan veya maruz kalma tehlikesi bulunan kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını kapsar.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne İşe Yarar?

6284 sayılı Kanun, şiddet gören veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru bireylerin korunması ve söz konusu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hukuki imkanlar sunar.

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Yararlanılabilecek Olanaklar Nelerdir?

6284 sayılı Kanun çerçevesinde talep edilebilecek başlıca olanaklar şunlardır: sığınak talebi, geçici koruma (yakın koruma) alınmayı isteme, şiddet uygulayanın uzaklaştırılmasını ve mağdura yaklaşmasının engellenmesi talebi, şiddet uygulayanın mağduru rahatsız etmesinin önlenmesi istemi, adresin gizlenmesi talebi, kimlik ve ilgili diğer bilgilerin değiştirilmesi istemi, şiddet uygulayanın silahını polise teslim etmesi istemi, geçici velayet ve tedbir nafakası talebi, geçici maddi yardım istemi ve oturulan eve aile konutu şerhi konulması talebi.

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Nasıl Başvuru Yapılır?

6284 sayılı Kanun’un sağladığı olanaklardan yararlanabilmek için yazılı bir dilekçe ile aile mahkemesine başvuru yapılmalıdır.